Projekty spolufinancované Európskou úniou

Články

Projekty spolufinancované Európskou úniou

07. 04. 2017 15:10

eu_fond_01.jpg

operacny_program_02a.jpg

mzp_logo_sk_03.jpg

SIEA_04.jpg


Názov projektu: RTVS Košice - obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti

Nenávratný finančný príspevok: 1 842 169,06 €

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 01/2018

Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 06/2019

Administratívna budova RTVS Košice bola postavená začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia kedy boli kladené minimálne požiadavky na jej tepelno-technické vlastnosti. Budova vykazuje značné stavebno-technické nedostatky, ktoré spôsobujú jej vysokú energetickú náročnosť, čo sa prejavuje nielen vysokými nákladmi na prevádzku, ale aj nevhodnými podmienkami pre jej užívateľov.

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy RTVS Košice. Miestom realizácie je areál Rozhlasu a televízie Slovenska na Rastislavovej ulici č. 13 v Košiciach.

Hlavný cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie opatrení za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti tejto budovy. Opatrenia pozostávajú z dvoch celkov a zahŕňajú nižšie popísané činnosti:

 1. Architektonicko-stavebná časť
  • zateplenie obvodového plášťa vrátane strešnej konštrukcie v plnom rozsahu;
  • výmena všetkých výplní otvorov - okien, zasklených stien a vstupných dvier;
  • výmena oplechovania atík a ostatných klampiarskych výrobkov súvisiacich s riešením fasády (vonkajšie parapety a oplechovania).
 2. Technologická časť
  • zmena systému prípravy teplej úžitkovej vody;
  • výmena svietidiel za úsporné LED osvetlenie;
  • vybudovanie novej odovzdávacej stanice tepla vrátane nových primárnych a sekundárnych rozvodov, výmena vnútorných rozvodov vrátane vykurovacích telies;
  • obnova jestvujúcich vzduchotechnických jednotiek a jestvujúcich rozvodov vzduchotechniky, nový centrálny zdroj chladu a pod.;
  • inštalácia fotovoltaickej elektrárne na streche objektu administratívnej budovy, ktorá bude slúžiť pre vlastnú spotrebu energie.


Realizáciou projektu dôjde k významnej úspore potreby energie a budova bude patriť na základe globálneho ukazovatele do kategórie A1. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie zabezpečí minimalizáciu prevádzkových nákladov trvalú udržateľnosť výsledkov projektu.


EU vlajka.jpg


opis.png

urad vlady.png  

mksrlogo.png
 
Sprostredkovateľský orgán OPIS


Názov projektu: Národný projekt Digitálna audiovízia

Nenávratný finančný príspevok: 20 883 676,22 €,
z toho časť za RTVS 7 661 784, 46 € a časť za Slovenský filmový ústav 13 221 891,76 €
Začiatok realizácie aktivít projektu: máj 2011
Ukončenie realizácie aktivít projektu: november 2015

 
 
Národný projekt Digitálna audiovízia zameraný na systematickú digitalizáciu a digitálne reštaurovanie audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov bol ukončený 30. novembra 2015.
Vďaka nemu sa podarilo na Slovensku vybudovať dve digitalizačné pracoviská, spustila sa digitalizácia slovenského audiovizuálneho dedičstva a boli vytvorené základy pre budúcnosť slovenskej audiovízie v novej digitálnej ére. 
 
Najväčší digitalizačný projekt v oblasti audiovízie na Slovensku bol podporený zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Rozhlas a televízia Slovenska ho spolu s partnerom Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) realizoval od roku 2011.
K hlavným aktivitám projektu patrilo vybudovanie moderných digitalizačných pracovísk, technologického a technického zázemia, ktoré zabezpečuje celý logický proces digitalizácie od skenovania obrazových a zvukových záznamov, po ich digitálne reštaurovanie.
 
RTVS zdigitalizoval 60 649 kultúrnych objektov. Až 51 799 tvoria audio objekty autentického folklóru a relácií ľudovej hudby na analógových nosičoch,
slovesných relácií všetkých žánrov na magnetických nosičoch, historických zvukových dokumentov a programov, či objekty z hudobného fondu,
napríklad rozprávky Mahuliena zlatá panna z roku 1957 a O dvanástich mesiačikoch z roku 1956, alebo básne Marína z roku 1953 či Detvan z roku 1959.
Počet 8 850 predstavujú video objekty, konkrétne publicistické a dokumentárne diela a dramatické relácie, napríklad Dobrodružstvo pri obžinkoch, Smrť sa volá Engelchen,
Balada o siedmich obesených, Ženský zákon, Peter a Lucia, dokument o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a mnohé ďalšie.
 
Udržateľnosť projektu Digitálna audiovízia bude trvať päť rokov. V archíve RTVS čaká na digitalizáciu ešte niekoľko desiatok tisíc audio a audiovizuálnych objektov.
Predpokladáme, že v rámci udržateľnosti bude ročne zdigitalizovaných 7200 audio objektov a 950 video objektov.

Živé vysielanie
??:??

Televízia