Aplikácie RTVS

Nájdete nás aj vo svojom mobile alebo tablete.

Pravidlá používania

Podmienky používania mobilnej aplikácie RTVS

Všeobecné ustanovenia

Rozhlas a televízia Slovenska so sídlom Mlynská dolina, 845 45, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47232480 (ďalej len „RTVS“) je prevádzkovateľom mobilnej aplikácie RTVS, ktorá umožňuje prístup k vybranému obsahu dostupnému cez webovú stránku www.rtvs.sk, ako je živé vysielanie na jednotlivých televíznych a rozhlasových programových službách RTVS, archív RTVS, podcasty a internetové vysielanie.

Používateľom mobilnej aplikácie RTVS je osoba, ktorá si úspešne inštalovala aplikáciu do mobilného zariadenia. Inštalácia mobilnej aplikácie RTVS je dostupná na platformách iOS a Android. Spustenie aplikácie si nevyžaduje zadanie kontaktných údajov používateľa. Využívanie mobilnej aplikácie RTVS používateľom je bezplatné.

Tieto Podmienky používania mobilnej aplikácie RTVS sú právne záväzný dokument medzi používateľom aplikácie a RTVS, ktorým sa určujú práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s využívaním mobilnej aplikácie RTVS, aj keď majú elektronickú formu a nie sú fyzicky podpísané zmluvnými stranami.

Stiahnutím a používaním mobilnej aplikácie používateľ potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky používania, porozumel im a vyjadruje svoj záväzný súhlas s nimi. Ak používateľ nesúhlasí s týmito podmienkami používania, nemôže používať mobilnú aplikáciu RTVS.

Zakázané používanie

Používateľ nie je oprávnený upravovať, meniť, prispôsobovať, upravovať, dopĺňať, rozvíjať, prekladať alebo akýmkoľvek iným spôsobom nakladať s mobilnou aplikáciou RTVS a jej obsahom.

Používateľ má zakázané používať mobilnú aplikáciu RTVS a jej obsah:

  1. na akýkoľvek nezákonný účel;
  2. nabádať ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych činoch;
  3. porušovať akékoľvek medzinárodné, regionálne, alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia;
  4. porušovať práva duševného vlastníctva RTVS alebo práva duševného vlastníctva iných;
  5. obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia;
  6. predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, šíriť poplašnú správu;
  7. nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie mobilnej aplikácie RTVS alebo služieb tretích strán;
  8. na akýkoľvek nemorálny účel;

RTVS si vyhradzuje právo ukončiť používateľovi používanie mobilnej aplikácie z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití používateľom.

Ochrana maloletých osôb

Upozorňujeme, že v mobilnej aplikácii RTVS môže byť k dispozícii obsah nevhodný pre určité vekové skupiny (do sedem rokov života, do dvanásť rokov života, do pätnásť rokov života a do osemnásť rokov života). V súvislosti so zobrazovaním takéhoto obsahu mobilná aplikácia RTVS uplatňuje jednotný systém označovania diel podľa zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsah chránený geoblokáciou

Upozorňujeme, že niektoré funkcie mobilnej aplikácie RTVS môžu byť chránené geoblokáciou (napr. živé vysielanie). To znamená, že takéto obsahy sú dostupné len z územia Slovenskej republiky.

Odkazy na ďalšie zdroje

Mobilná aplikácia RTVS môže odkazovať na iné zdroje RTVS (webové stránky, mobilné aplikácie atď.).

Práva duševného vlastníctva

Upozorňujeme, že audiovizuálne diela, multimediálne diela a zvukové záznamy dostupné v mobilnej aplikácii RTVS sú duševným vlastníctvom RTVS alebo iných fyzických alebo právnických osôb, na ktoré sa vzťahuje zákon 185/2015 (Autorský zákon).

Informácie o spracúvaní osobných údajov.

Informácie k spracúvaniu osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke www.rtvs.sk v dokumente Zásady ochrany osobných údajov (GDPR).

Zmeny a doplnenia

RTVS si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia podmienok používania mobilnej aplikácie RTVS, a to s účinnosťou po zverejnení aktualizovanej verzie podmienok používania v mobilnej aplikácii RTVS. Pri zmenách a doplneniach RTVS aktualizuje dátum v spodnej časti dokumentu. Ďalšie používanie mobilnej aplikácie RTVS používateľom po vykonaní akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas používateľa s týmito zmenami.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 10. marca 2021