Jean Jacques Rousseaue

Jean Jacques Rousseaue

02. 01. 2006 10:15

(1712 - 1778)

"Vzdať sa slobody znamená vzdať sa ľudskosti."
"Je ťažké ušľachtilo premýšľať, keď premýšľame iba nad tým, kde vziať na chlieb."

Rousseaue kritizuje šíriacu sa nemravnosť a roztopaš súčasnej spoločnosti, vyvierajúcej z prepychu. Tento by nebol možný bez rozvoja vied, ktoré preň vytvárajú stále nové prostriedky a bez rozvoja umení, ktoré údajným zjemňovaním mravov zatláčajú do úzadia prirodzené cnosti. Kritizuje mocenský absolutizmus, ktorý vytvára ideálne prostredie pre tento úpadok mravov, privádzajúci väčšinu obyvateľstva do nového otroctva.
Hoci vedy na jednej strane robí zodpovednými za tento stav, paradoxne na druhej strane označuje Bacona, Descarta a Newtona za „učiteľov ľudského rodu".
Rousseau svojou kritikou civilizácie, prehnaným obhajovaním a idealizovaním „prírodného stavu", relativizoval a problematizoval hodnoty hlásané osvietencami. Zároveň - ako jeden z nich - upozorňoval na hranice neproblémovo prijímaných princípov, zásad a ideálov osvietenstva, a tým varoval pred ich absolutizáciou.
Na rozdiel od jeho súčasníkov prvé miesto nepripisuje rozumu, (ktorý podľa neho ľudí len izoluje a vedie k sebaláske) ale citu a súcitu. Ideálnym človekom je podľa neho ten, u ktorého dominuje cit nad rozumom. Prostredníctvom citu nadväzuje ľudské vzťahy s inými, teda súcití s nimi. Z toho vyplýva, že sa k nim bude chovať čestne a poctivo, čo spätne očakáva aj od nich.
Pre Jeana Jacquesa bola zo všetkých tém najdôležitejšou otázka slobody, resp. neslobody človeka. Za vznik nerovnosti a neslobody považuje zrod súkromného vlastníctva. Vo svojej „Rozprave o pôvode nerovnosti medzi ľuďmi" ďalej rozčleňuje vývin nerovnosti na tri etapy: prvou je ustanovenie zákona a vlastníckeho práva, druhou je zavedenie úradov a treťou zmena moci zákonnej na ľubovoľnú (despociu).
Východisko vidí Rousseau v projekte novej „spoločenskej zmluvy". Pretože návrat k prapôvodnej „prírodnej" slobode už žiaľ nie je možný, šlo by tu o slobodu „občiansku" V nej by si všetci ľudia boli rovní pred zákonom.

pripravili: prof. Milan Zigo a Marta Balážová; číta Štefan Bučko

Jean Jacques Rousseaue 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Jean Jacques Rousseaue 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??

Televízia