Makrokompozícia prózy

Makrokompozícia prózy

Slovo kompozícia je latinského pôvodu a značí skladba, zostava. Je to usporiadanie tematických a jazykovo-štylistických prostriedkov do jednotného systému. A súčasne je to členenie literárneho diela, vzájomný vzťah i postupnosť jeho častí. V rámci kompozície rozlišujeme mikrokompozíciu a makrokompozíciu. Prv, než prejdeme k makrokompozícii pripomeňme si, že mikrokompozícia je členenie umeleckej prózy na pásmo rozprávača a pásmo postáv...

Makrokompozícia prózy

Živé vysielanie ??:??

Televízia