Povstanie ako znovuzrodenie národa

Clanok

Povstanie ako znovuzrodenie národa

29. 08. 2014 15:00

„Od jesene 1943 sa v slovenskom odboji výraznejšie presadzovala idea celonárodného povstania, ktoré by manifestačne ukázalo Spojencom iné Slovensko a iných Slovákov, než ľudáckym režimom vytvorený satelit nacistického Nemecka," je napísané v úvode ku kapitole o SNP v publikácii Slováci a druhá svetová vojna; Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov zv.XIII a.

Editori ďalej zdôrazňujú, že „ po politickom zjednotení pročeskoslovenského demokratického a komunistického odboja na platforme SNR a po vytvorení vojenského odbojového ústredia sa rozbehli širokospektrálne prípravy na povstanie. SNP sa začalo 29.8.1944 ako reakcia na prichádzajúcu nemeckú okupáciu. Prebiehalo od konca augusta do konca októbra 1944, kedy bolo vojensky potlačené napriek spojeneckej pomoci. Počas dvojmesačného trvania Povstania sa položili základy pre nové povojnové riešenie Slovenska a Slovákov v obnovenom Československu a aj pre sebavedomejší vstup do povojnových pomerov." Historik Jozef Jablonický, špičkový odborník na toto obdobie, v úvode k 2.vydaniu svojej knihy Z ilegality do Povstania o.i. napísal:
„Dejiny protifašistického odboja a SNP majú toľko vykladačov ako žiadna iná oblasť slovenských národných dejín. Zvedavý čitateľ má k dispozícii stovky článkov, štúdií a samostatných publikácií. A predsa jestvujú celé oblasti z dejín odboja, ktoré sú takmer neprebádané. Písať o dejinách odboja je riziková práca. Historik sa dostáva do otvorenej konfrontácie so žijúcou generáciou, ktorá bola nielen svedkom, ale aj tvorcom udalostí.(...) SNP vyrástlo z domácich koreňov, bolo vlastným prístupom malého národa k riešeniu svojho osudu a postavenia v Európe i v oslobodenej ČSR. Kto chce poznať Povstanie, jeho priebeh a problémy, musí poznať genézu jeho prípravy. Niektorí ľudácki historici a publicisti žijúci v emigrácii sa snažia SNP vysvetľovať ako import zo zahraničia, ako sovietsku akciu, vyvolanú parašutistami zo ZSSR. Žiaľ, časť našej publicistiky donedávna dávala týmto umelým konštrukciám podklady a námety."

Slovenský rozhlas v roku 2014 odvysielal 9-dielny cyklus Povstanie ako znovuzrodenie národa alebo kapitolky z dejín SNP pri príležitosti 70.výročia. Na jeho príprave a realizácii sa podieľal široký okruh historikov z Múzea SNP v B.Bystrici, Vojenského historického ústavu, Historického ústavu SAV a aj z akademického prostredia. Redaktormi a moderátormi boli Róbert Kotian a Peter Turčík. Tento cyklus diskusií je príspevkom RTVS-SRo k lepšiemu pochopeniu a čo možno najobjektívnejšiemu uchopeniu témy odboja na území vtedajšieho Slovenska a súčasne dáva SNP do kontextu protifašistického odboja v Európe v rokoch 1939-45.

1. časť
Východiská povstania
O globálnej situácii v rokoch 1943 až 1944 a o politických a vojenských východiskách Povstania.

1.časť: Východiská povstania
Stiahnuť audio súbor

2. časť
Sociálna a ekonomická situácia vojnovej Slovenskej republiky
O sociálnej a ekonomickej situácii na Slovensku v rokoch 1939-1945 a o ekonomických východiskách Povstania v roku 1944.

2.časť: Sociálna a ekonomická situácia vojnovej Slovenskej republiky
Stiahnuť audio súbor

3. časť
Slovenská armáda 1939-1945
O Slovenskej armáde v rokoch 2. svetovej vojny a najmä o období rokov 1944 až 1945.

3.časť: Slovenská armáda 1939-1945
Stiahnuť audio súbor

4. časť
Československý exil v rokoch 1939-1945 a SNP
Ako Československá exilová vláda v Londýne na čele s Eduardom Benešom a vedenie Komunistickej strany Československa v Moskve zasahovali do príprav Povstania v roku 1944.

4.časť: Československý exil 1939-1945 a SNP
Stiahnuť audio súbor

5. časť
Druhý odboj v ČSR - komunistický a nekomunistický odboj počas SNP
Ako bol sformovaný protinacistický odboj na Slovensku a. Pokúsime sa vysvetliť nielen to, čo mali spoločné antifašisti z komunistického a občianskeho odboja ale aj to, čo ich rozdeľovalo.

5.časť: Druhý odboj v ČSR
Stiahnuť audio súbor

6. časť
Úloha partizánov pred povstaním, počas neho i po jeho potlačení
Ako sa partizánske jednotky rôznych národností podieľali na boji proti domácemu režimu, proti jednotkám SS a wehrmachtu. Aj o tom, aký osud stretol stovky partizánov v časoch nastupujúcej komunistickej totality.

6.časť: Úloha partizánov pred, počas a po potlačení SNP
Stiahnuť audio súbor

7. časť
Povstanie v medzinárodnom kontexte
Začleníme povstanie na Slovensku do medzinárodného kontextu viacerých protifašistických povstaní alebo organizovaného hnutia odporu v Európe.

7.časť: Povstanie v medzinárodnom kontexte
Stiahnuť audio súbor

8. časť
Interpretácia SNP v minulosti a dnes
Ako sa SNP -tento historický akt stal predmetom súboja viacerých interpretácií. A o tom, prečo aj v súčasnosti je povstanie z roku 1944 vnímané v našej spoločnosti aj ako kontroverzná udalosť.

8.časť: Interpretacia SNP v minulosti a dnes
Stiahnuť audio súbor

9. časť
Dôsledky SNP v minulosti a dnes
Ako Povstanie na Slovensku ovplyvnilo priebeh oslobodzovacích bojov v strednej Európe, situáciu na Slovensku a povojnové usporiadanie Československa.

9.časť: Dôsledky SNP
Stiahnuť audio súbor


foto: Múzeum SNP v Banskej Bystrici

Živé vysielanie
??:??

Televízia