EURO 2020
EURO 2020

Formulár pre vydanie satelitnej RTVS karty


Podmienkou poskytnutia satelitnej karty RTVS je riadne a včasné uhrádzanie úhrad za služby verejnosti v zmysle zákona č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára žiadateľ (platiteľ úhrady) potvrdzuje, že ku dňu odoslania formulára nemá voči RTVS splatný dlh z dôvodu neuhradenia úhrad v zmysle zákona. Fyzické osoby oslobodené od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 zákona majú nárok na poskytnutie satelitnej karty iba v prípade, ak spĺňajú podmienky oslobodenia a zároveň si riadne splnili svoju povinnosť podľa § 9 ods. 6 písm. b) zákona. V prípade, ak sa niektorá z vyššie uvedených skutočností ukáže ako nepravdivá RTVS je oprávnená ukončiť poskytovanie svojich programových služieb prostredníctvom satelitnej karty RTVS a požadovať od žiadateľa, ktorý v objednávkovom formulári uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje náhradu škody.

Platiteľ úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS (koncesionárske poplatky) vyplňuje buď údaje

  • SIPO (desaťmiestne číslo) pokiaľ platí SIPO poštovou poukážkou alebo inkasným príkazom
alebo
  • VARIABILNÝ SYMBOL pokiaľ platí bankový prevodom (desaťmiestne číslo v tvare 77xxxxxxxx)