MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022
Úvod Novinky Osobnosti
Jaroslav Rezník k 95. výročiu: Sila rozhlasu je v pestrosti jeho ponuky
Jaroslav Rezník k 95. výročiu: Sila rozhlasu je v pestrosti jeho ponuky

Jaroslav Rezník k 95. výročiu: Sila rozhlasu je v pestrosti jeho ponuky

Prečítajte si príhovor generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Odznel na galavečeri k 95. výročiu rozhlasového vysielani:

Ctené dámy, vážení páni, milý oslávenec, drahý náš Slovenský rozhlas,

bývajú v živote také chvíle, keď sa priam žiada spomaliť, vydýchnuť si, obzrieť sa za seba,  do strán a potom sa opäť zahľadieť pred seba. V takých okamihoch sa  vám za pár sekúnd premelie mysľou celá  vaša história, celý váš život.

Ak sa dnes spätne zadívame na Slovenský rozhlas a jeho 95-ročnú históriu, pred očami sa nám premietnu príbehy desaťtisícov ľudí, ktorí ho za ten čas spoluvytvárali, a milióny príbehov tých, ktorým sa Slovenský rozhlas stal každodenným spoločníkom.

Spoločníkom, ktorý sa od prvých dní svojej existencie výnimočným spôsobom usiloval o šírenie najuniverzálnejších ľudských cností a hodnôt. Robil a robí to prostredníctvom akustických vnemov, čiže zvuku vo všetkých jeho formách - predovšetkým prostredníctvom hudby a hovoreného slova. V prípade dnešného jubilanta – Slovenského rozhlasu jeho spojenie so slovom bolo viac ako príznakové, veď aj prvý písomný dokument našej slovenskej kultúry vytvorený vierozvestcami Cyrilom a Metodom sa začína slovami: „ Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha...“ aj preto si ľudia pracujúci a tvoriaci v Slovenskom rozhlase slovo vždy vážili, poznali jeho silu, moc i váhu. I preto s ním narábali dôstojne, keď bolo treba aj rázne, ale vždy s rozvahou a poznaním ako veľmi môže slovo zraniť a ublížiť.

Počiatočné DNA Slovenského rozhlasu sa formovalo pred necelým storočím, v začiatkoch 1. Československej republiky, keď sa ešte ctilo klasické vzdelanie a vzdelávanie, nadväzujúce na grécko-rímske korene našej európskej civilizácie. Na rozdiel od mnohých iných druhov mediálnych výstupov je možné tieto hodnoty vystopovať v rozhlasovej tvorbe až po dnes.

Rozhlasoví tvorcovia ich po celé desaťročia dokázali tvorivo rozvíjať, posúvajúc ich kvalitu a odkaz stále vyššie a vyššie. A tak sa prirodzeným spôsobom stalo, že z nadania, pracovitosti, umu, nasadenia, talentu a invencie plejády silných a skvelých osobností začala vznikať a formovať sa duchovná pamäť národa. Nadviazať na skvelé výsledky práce našich predchodcov je pre nás súčasníkov, výzva i záväzok súčasne.

Keď však v tejto chvíli hľadím do obecenstva tu v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu, ani najmenej sa neobávam o to, že by sme to nedokázali. I dnes tu sedí množstvo osobností, ktoré pre  vás vytvárajú vysielanie Slovenského rozhlasu práve dnes, v súčasnosti, uvedomujúc si, že aj nás raz bude hodnotiť história, pred ktorou chceme  so cťou obstáť.

S vďačnosťou sa teda ohliadnime do minulosti, ale s nádejou sa dívajme do budúcnosti. Dnes, aj vďaka intelektuálnym výkonom našich predchodcov, má Slovenský rozhlas ako národná kultúrna inštitúcia pevné miesto v štruktúre modernej slovenskej spoločnosti.

Našich 11 vysielacích okruhov: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina Západ, Rádio Regina Stred, Rádio Regina Východ, Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Slovakia International, Rádio Pyramída, Rádio Litera, Rádio Junior, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu, Vydavateľstvo Slovenského rozhlasu, Archív Slovenského rozhlasu, umelecká slovesná i hudobná výroba Slovenského rozhlasu, naše výskumné a vývojové pracoviská - to všetko sú entity vytvárajúce mohutný celok, ktorý mal, má a bude mať nezastupiteľnú úlohu pri ďalšom vývine civilizačnej, kultúrnej a hodnotovej úrovne našej spoločnosti.

Na tomto mieste treba spomenúť aj skutočnosť, že vďaka talentu, šikovnosti a vytrvalosti našich predchodcov na čele s architektom Štefanom Svetkom, Slovenský rozhlas od 27. marca 1985 sídli a vysiela z unikátnej a legendárnej budovy obrátenej pyramídy, ktorá bola v decembri 2017 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Sme si vedomí týchto skutočností a faktov, vieme, aká je naša zodpovednosť a história a kto všetko ju spoluvytváral. V pestrosti a mnohorakosti ponuky sa skrývala a dodnes skrýva sila Slovenského rozhlasu. Má však jedného spoločného menovateľa - a tým je úcta k slobode myslenia a tvorby. Spoločne s kvalitne zvládnutými elementárnymi princípmi rozhlasového remesla je práve slobodné myslenie v rozhlase základným princípom kvalitného finálneho produktu. V našom prípade rozhlasových relácií, ktoré denne hodnotia milióny rozhlasových poslucháčov.

Aj z tohto miesta a v tejto chvíli by som sa im - našim poslucháčom - chcel poďakovať za dlhoročnú priazeň a zaželať im, aby im zvukovod, bubienok, kladivko, nákovka a strmienok slúžili aspoň tak dobre a vytrvalo, ako sa im snažia už takmer storočie slúžiť všetci rozhlasáci a tisíce našich spolupracovníkov.

Náš Slovenský rozhlas, ďakujem Ti za všetko, čo sme s Tebou prežili a buď stále mladý.

Živé vysielanie ??:??

Televízia