Čudnopis

Rozhlasová miniatúra o tom, prečo sa to, či ono volá tak, ako sa volá.
Odpovedá jazykovedec, prof. Jaromír Krško z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vysiela sa: nedeľa o 7:45.
Popis epizódy
Jamník - výklad motivácie sídelných názvov je síce najmä jazykovedná záležitosť, často sa však vyžaduje znalosť miestnej hitórie, vodopisu či botaniky. Ojkonymum Jamník vysvetľuje doc. Jaromír Krško.