Slovakia segodnya, Magazin o Slovensku v ruskom jazyku