Stavba roka

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Priamy prenos odovzdávania ocenení celoštátnej súťaže Stavba roka
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

23. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2017. Poslaním súťaže je podpora kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy – realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, to je autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov. Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách – podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technického riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú náročnosť a celospoločenský prínos. C E N Y – podľa štatútu súťaže má odborná porota možnosť udeliť: tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2017 porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“, dve ceny za celospoločenský prínos k rozvoju mesta, regiónu, Slovenska Cenu Ministerstva dopravy a výstavby SR Cenu Únie miest Slovenska ako aj šesť cien vyhlasovateľov súťaže Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu realizácie Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za použitie progresívnych stavebných výrobkov Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA (vrátane rodinného domu) Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, spol. s r. o. za architektonické riešenie. V 23. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 9. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2017. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.stavbaroka.zoznam.sk . Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 11. apríla 2018 v Bratislave na Gala večeri vysielanom v RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj slávnostné otvorenie veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA, ako aj vernisáž putovnej výstavy odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2017.

Archív - zvoľte dátum