Uznesenia vlády k návrhu na rozšírenie núdzového stavu

Články

Uznesenia vlády k návrhu na rozšírenie núdzového stavu

18. 04. 2020 09:52

Prečítajte si celé znenie Uznesenia vlády SR k návrhu na rozšírenie núdzového stavu .

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 233 zo 16. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020

Vláda

A. schvaľuje bezpečnosti

A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády č. 114 z 15. marca 2020;

B. mení

B.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 prílohu k uzneseniu vlády č. 115 z 18. marca 2020 takto:

príloha k uzneseniu vlády číslo 115/2020 sa doplna písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) držitelia povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie,

k) držitelia povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.„;

C. ukladá

C.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom subjektov, ktoré boli doplnené do prílohy uznesenia vlády č. 115 z 18. marca 2020 bodom B. 1. tohto uznesenia,

predsedovi vlády

C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne

ministrovi vnútra

C.4. usmerniť činnosť bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti

bezodkladne

prednostom okresných úradov

C.5. realizovať opatrenia vyplývajúce z čl. 9 ods. 2 a ods. 3, a čl. 10 ods. 2 a ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

bezodkladne

D. zakazuje

D.1. s účinnosťou od 18. apríla 2020 uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa bodu C.1. tohto uznesenia.


Vykonajú

  • predseda vlády

  • minister vnútra

  • ministerka kultúry

  • prednostovia okresných úradov

Na vedomie

  • prezidentka SR

  • predseda Národnej rady SR


Zdroj: TASR

Živé vysielanie
??:??

Televízia