Projekty spolufinancované Európskou úniou

Články

Projekty spolufinancované Európskou úniou

07. 04. 2017 15:10

eu_fond_01.jpg

operacny_program_02a.jpg

mzp_logo_sk_03.jpg

SIEA_04.jpg


Názov projektu: RTVS Košice - obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti

Nenávratný finančný príspevok: 1 842 169,06 €

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 05/2017

Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2018

Administratívna budova RTVS Košice bola postavená začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia kedy boli kladené minimálne požiadavky na jej tepelno-technické vlastnosti. Budova vykazuje značné stavebno-technické nedostatky, ktoré spôsobujú jej vysokú energetickú náročnosť, čo sa prejavuje nielen vysokými nákladmi na prevádzku, ale aj nevhodnými podmienkami pre jej užívateľov.

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy RTVS Košice. Miestom realizácie je areál Rozhlasu a televízie Slovenska na Rastislavovej ulici č. 13 v Košiciach.

Hlavný cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie opatrení za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti tejto budovy. Opatrenia pozostávajú z dvoch celkov a zahŕňajú nižšie popísané činnosti:

 1. Architektonicko-stavebná časť
  • zateplenie obvodového plášťa vrátane strešnej konštrukcie v plnom rozsahu;
  • výmena všetkých výplní otvorov - okien, zasklených stien a vstupných dvier;
  • výmena oplechovania atík a ostatných klampiarskych výrobkov súvisiacich s riešením fasády (vonkajšie parapety a oplechovania).
 2. Technologická časť
  • zmena systému prípravy teplej úžitkovej vody;
  • výmena svietidiel za úsporné LED osvetlenie;
  • vybudovanie novej odovzdávacej stanice tepla vrátane nových primárnych a sekundárnych rozvodov, výmena vnútorných rozvodov vrátane vykurovacích telies;
  • obnova jestvujúcich vzduchotechnických jednotiek a jestvujúcich rozvodov vzduchotechniky, nový centrálny zdroj chladu a pod.;
  • inštalácia fotovoltaickej elektrárne na streche objektu administratívnej budovy, ktorá bude slúžiť pre vlastnú spotrebu energie.

Realizáciou projektu dôjde k významnej úspore potreby energie a budova bude patriť na základe globálneho ukazovatele do kategórie A1. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie zabezpečí minimalizáciu prevádzkových nákladov trvalú udržateľnosť výsledkov projektu.


24.3.2015
Projekt:  Digitálna audiovízia je národný projekt, ktorý sa realizuje s podporou z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) na základe zmluvy o poskytnutí NFP zo 6.3.2012 medzi Ministerstvom kultúry SR a Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Rozhlas a televízia Slovenska sa na projekte zúčastňuje ako partner. Oprávnené výdavky na tento projekt predstavujú sumu 22 034 777,28 € (z toho SFÚ 14 094 023,50 €, RTVS 7 940 753,78 €). Ide o projekt, ktorý je súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry. Národný projekt je svojím rozsahom jedinečný a ponúka predpoklady pre realizáciu systematickej digitalizácie audiovizuálneho dedičstva nielen do roku 2015, keď sa skončí realizácia jeho aktivít (v tomto období by sa malo zdigitalizovať minimálne 58 700 kultúrnych objektov), ale aj na obdobie ďalších piatich rokov, v ktorých sa má preukázať udržateľnosť projektu. Popri digitalizácii kultúrneho dedičstva je jeho zámerom aj vybudovanie moderných digitalizačných pracovísk SFÚ a RTVS, ktorých prevádzka sa stane trvalou súčasťou odborných pracovísk SFÚ a RTVS.

logo_opis.png urad_vlady.png ministerstvo_kultury.png EUvlajka.jpg

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

www.nsrr.sk / www.opis.gov.sk / www.informatizacia.sk / www.culture.gov.sk
Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Živé vysielanie
??:??

Televízia