Tour de France 2022
Tour de France 2022

Krásy Slovenska

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Prírodopisný dokumentárny film Ľudovíta Hanáka o unikátnych prírodných mokradiach rieky Latorice.
Rieka Latorica tečie v regióne Zemplína, dotýka sa na východe územia Ukrajiny, na juhu zase Maďarska. Na našom území preteká iba na krátkom úseku, hlavná časť povodia rieky je na Zakarpatskej Ukrajine. Možno práve preto mala táto pomalá rieka našej veľkej nížiny dosť času na vytvorenie rýchlo žijúceho a energiou sršiaceho sveta. Pre svoj charakter riečnych korýt, ramien, prírodných mokradí je Latorica zapísaná v zozname mokradí medzinárodného významu, tzv. Ramsarskej konvencie. Rieka Latorica sa kľukatí v prirodzenom prostredí lužných lesov. Plytké mokrade, ale i hlboké vody, vzácne vodné a močiarne rastliny sú pokladmi rieky. Latorica je jediným luhom, bohatým nielen na krovinnú a bylinnú etáž, ale bohatým aj na množstvo živočíšnych druhov na súši i pod vodou a je jediným luhom - chráneným územím nížinného ekosystému na východe Slovenska.