GEN.sk

Dvojka | Streda 4.04.2018, Peter Danišovič


Vhodné pre všetkých Skryté titulky

Portrét zakladateľa vedného odboru hydrotechnika na Slovensku.

Dr. h. c. prof. Ing. Dr. techn Peter Danišovič stál pri zrode najvýznamnejších vodných diel na Slovensku. Svoje celoživotné dielo rozvíjal v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby s dôrazom na hydrotechnické problémy, konštrukcie a diela. Jeho vedeckovýskumná aktivita bola zameraná najmä na problémy vodohospodárskeho, energetického a stavebného využívania štrkonosných tokov s konkretizáciou na Dunaj a Váh a na štúdium regulačných stavieb na veľkých štrkonosných tokoch. Presadzoval myšlienku energetického využitia Dunaja a zlepšenia plavebných podmienok na ňom. 1939-1947 pôsobil ako prednosta I. ústavu staviteľstva a hospodárstva vodného, neskôr ako prodekan a dekan Odboru inžinierskeho staviteľstva Na SVŠT prednášal hydrauliku, hydrológiu, úpravy tokov a vodárenstvo pre poslucháčov inžinierskeho staviteľstva, vodné právo a vodné staviteľstvo pre študentov zememeračstva a lesníctva. Bol zakladateľom vedného odboru hydrotechnika na Slovensku. Spolu s prof. Bellom patrí k tvorcom vedeckých základov vodohospodárskej teórie i praxe a k tvorcom slovenskej školy odboru vodné hospodárstvo a vodné stavby. Dodnes patrí k vynikajúcim predstaviteľom vodohospodárskej praxe. Je otcom myšlienky a spoluautorom projektu vodných diel na Dunaji Gabčíkovo-Nagymaros. V roku 2007sa dožil 100 rokov.

Nájdete nás na Facebooku