50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

SK DEJINY

Nevhodné do 12 rokov
Záver diskusného cyklu Michala Havrana o udalostiach na Slovensku v rokoch 1939 - 1945
Diskusia bude orientovaná na zložité obdobie slovenských dejín od vypuknutia SNP až po Februárové udalosti v r. 1948, keď sa zavŕšil prechod z jednej totality do druhej. Renomovaní českí a slovenskí historici poskytnú nové a menej známe pohľady na tieto procesy, ktoré prakticky dodnes vyvolávajú polemiky na najrôznejších úrovniach. Čo viedlo k vypuknutiu Povstania, prečo nezačalo skôr, kto bol jeho mozgom, ako prebiehalo, v čom povstalci zlyhali, v čom boli úspešní, ako sa na Povstanie pozeralo obyvateľstvo, kto sa na ňom zúčastnil. Aké boli jeho výsledky, kto sa ich nakoniec zmocnil a použil ich po vojne, prečo komunisti potrebovali zamlčiavať účasť armády a Londýna a nakoniec, ako umožnilo, alebo zľahčilo Povstanie ruské zasahovanie do čs. politiky a viedlo ku komunistickému prevratu? A celkom na zaver, čo znamená Povstanie dnes? hostia PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D. historik FF UKF v Nitre Marek Syrný, historik, pracovník Múzea SNP v Banskej Bystrici Prof. PhDr., Karol Fremal, CSc., historik, autor mnohých publikácii o moderných slovenských dejinách, bývalý pedagóg FF UMB v Banskej Bystrici Michal Macháček, český historik, Ústav českých dejín FF Karlovej univerzity v Prahe