Tajomstvo vzkriesenia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Úvaha o zmŕtvychvstaní Krista.
Televízna dokumentárna relácia o zmŕtvychvstaní Krista začína nadšeným ohlasovaním vzkriesenia prvými kresťanmi, predstavuje apoštola Pavla, ktorý hovoril o tom, že "ak by nebol Kristus vzkriesený, márne je naše hlásanie a márna je i naša viera". Relácia pokračuje predstavením evanjeliovej správy o vzkriesení s dôrazom, že je to skutočná udalosť, podložená historickými dôkazmi. Opisuje reakciu učeníkov, ktorých Ježišova smrť zaskočila a hoci predpovedal svoje vzkriesenie, ktoré sa malo stať na tretí deň po jeho smrti, apoštoli sa rozutekali sa a prípad s Ježišom považovali za skončený. Výrečným príkladom ich smútku a bezradnosti je príbeh s emauzskými učeníkmi, ktorí odchádzali z Jeruzalema sklamaní, lebo sa rozplynuli ich sny o slobode. Aby v učeníkoch zmŕtvychvstalý Ježiš prebudil znovu dôveru, musel im podať dôkazy o reálnosti svojho zmŕtvychvstania - vyzval Tomáša, aby sa ho dotkol, inokedy s nimi jedol, vykladal im Písmo. Až smrť a vzkriesenie umožnila učeníkom pochopiť pravý zmysel Ježišovho pozemského života. Peter a ostatní apoštoli sa nakoniec stali húževnatí a vytrvalí šíritelia Ježišovho evanjelia spásy. Ďalej relácia predkladá viaceré podnety, týkajúce sa vzkriesenia ako takého, doplnené katechetickým výkladom vzkriesenia prostredníctvom východných ikon a ľudovej zbožnosti. Relácia uzatvára náčrt veľkonočnej spirituality ako "cesty svetla", ktorá nasleduje po "ceste kríža" a v závere vyjadruje posolstvo zmŕtvychvstalého Krista pre veriacich a neveriacich.