MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
spoločensko politické udalosti v r.1968 očami spravodajskej kamery: - posledné interview so Zdeňkom Štěpánkom, významným českým hercom z roku 1966, ktorý náhle na jar r.1968 zomrel, - Brno - výstava švédskych fotografov, grafikov v Dome umenia, hlavná myšlienka - boj proti odsudzeniu sa ľudí medzi sebou a prírodou, - príprava na mimoriadny zjazd KSČ: obvodné konferencie, konferencie ZO KSČ, voľby delegátov Olbramovice, hovorí predseda ZO KSČ František Písařík, potreba obrodného procesu, Mostecké strojárne - voľba delegátov na obvodné konferencie, - vystúpenie historika Michala Rajmana - potreba prestavby celej spoločnosti, nové formy práce s ľuďmi, riešenie otázky federatívneho us- poriadania štátoprávnych vzťahov na báze federalizácie ČSSR, - celoštátna konferencia ROH vo výstavnom pavilóne - potreby odbojárov, medzi iným aj požiadavka právo na štrajk v prípade opodstatne- ných potrieb, celoštátny odborový zjazd je plánovaný na 3. až 7.novembra 1968, - v&znamenanie dlho opomínaných hrdinov II.odboja, atentát na Reinharda Heindrycha, im memoriam hrdinovia, vyznamenania prevzali pozostalí a ešte žijúci príbuzní, vyznamenania odovzdal prezident Ludvík Svoboda, pietna akcia a kladenie vencov pred pravoslávnym chrámom v Prehe, kde sa atentátnici skrývali, - Očami kamery: všesokolské zlety, ktoré boli založené v r.1862 českými Tršom, ich tradícia sa rozšírila po celom svete, historické dobové zábery spred 2.svetovej vojny, účasť bohatá a medzinárodná, aj prezident Masaryk v r.1932, ušľachtilosť akcie: podpora telesného zdravia, ale aj upevnenie morálnych a etických zásad, v Európe pracovali organizácie sokolských klubov v koordinácii, iba členovia v USA mali svoju samostatnú a nezávislú organizáciu.. posledný všesokolský zlet sa uskutočnil v r.1948, pred vojnou mala organizácia 800 tisíc členov.