Stavba roka 2019

Vhodné pre všetkých HD

Prenos z odovzdávania ocenení celoštátnej súťaže Stavba roka 2019.

25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019. Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov). HODNOTENIE STAVIEB Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby, ktorá podľa technickej dokumentácie. Porota hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela. C E N Y Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže: Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva, Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska, Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie, Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby, Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby, Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby, Cena za nápaditý architektonický koncept, Cena bytový/rodinný dom roka. V 25. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 11. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2019. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk. Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2018 do 30. novembra 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 25. 3. 2020 v Incheba EXPO ARENE v Bratislave, galaprogram moderuje Michal Hudák. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2019.