Solúnska misia

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Dokumentárny film hovorí o pôsobení a význame misie apoštolov Slovanov svätých Cyrila a Metoda na našom území v 9.storočí a predstavuje najstaršie miesta, archeologické a umelecké pamiatky spojené s ich životom a dielom.
Čo priniesla a znamenala misia svätých Cyrila a Metoda v 9. storočí a čo znamená pre nás dnes? Môže byť 1150 rokov stará historická udalosť aktuálna? Čo nové nám Konštantín s Metodom priniesli, keď archeologické výskumy potvrdili existenciu kresťanstva na našom území už pred ich príchodom? V čom tkvie cyrilometodské dedičstvo, o ktoré sa opiera preambula Ústavy Slovenskej republiky? Dokumentárny film Solúnska misia predstavuje po prvýkrát v histórii slovenskej filmografii komplexné cyrilometodské dielo v spoločensko – politickom a kultúrno - náboženskom kontexte doby vychádzajúc z historických udalostí a faktov, zachovaných písomných prameňov, najnovších archeologických výskumov, výsledkov štúdií historikov, archeológov, byzantológov, medievalistov, jazykovedcov a liturgistov domácej a európskej proveniencie a autentických miest spojených s pôsobením svätých Konštantína - Cyrila a Metoda a ich žiakov. Prezentuje originálne rukopisné - pre Slovensko mimoriadne významné a vzácne pamiatky z európskych archívov (napr. z Vatikánskeho tajného archívu, Vatikánskej knižnice, Štátnej knižnice v Mníchove - čo doposiaľ nepriniesol žiadny slovenský dokumentárny film), ktoré sa priamo viažu k dejinám starých Slovákov a dokumentujú skutočné pôsobenie solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda na území Slovenska, ako aj počiatky kresťanstva pred ich misiou. Diváci budú mať možnosť po prvýkrát uvidieť originál Buly Jána VIII. Industriae tue z roku 880, ktorá sa nachádza vo Vatikánskom tajnom archíve, a v ktorej pápež nazýva Svätopluka milovaným synom, ustanovuje Metoda za moravského arcibiskupa a zriaďuje biskupstvo v Nitre (ide o najstaršie biskupstvo v stredovýchodnej Európe!), ako aj originál vo Vatikánskej knižnici uloženého Assemaniho kódexu – Evanjeliára – jednu z najstarších a najvzácnejších rukopisných pamiatok z cyrilometodskej doby napísanú hlaholikou. Kamera nahliadne aj do Fuldských análov, v ktorých sa spomína knieža Rastic, nedobytná pevnosť Devín (Dovvina), Svätopluk a jeho kráľovstvo, alebo do Frizinských zlomkov, v ktorých sú latinkou zapísané modlitby v staroslovienčine. Skutočným unikátom sú originálne archeologické nálezy s hlaholským písmom ktoré odkryli v Bojnej či Blatnohrade a dokumentujú používanie hlaholiky našimi predkami v 9.storočí. Nakrúcanie v európskych štátoch ako Srbsko, Grécko, Macedónsko, Taliansko, Vatikán, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko divákom priblížili miesta spojené so životom a činmi svätých bratov. Rodisko vierozvestov, baziliku v ktorej pápež Hadrián II. položil staroslovienske bohoslužobné knihy na oltár a posvätil ich, najstaršie mozaikové vyobrazenie solúnskych bratov, hrob sv. Cyrila, titulárne sídlo arcibiskupa sv. Metoda a miesto jeho odsúdenia a internácie , arcibiskupské a biskupské sídla franských duchovných, najstaršie zachované fresky spojené s cyrilometodskou tematikou ako prenesenie ostatkov sv. Klimenta (11.stor.) , portrét sv. Cyrila ako mnícha východného obradu (10.stor.), fresku Sedempočetníkov (10.stor.), na ktorej sú sv. Cyril a Metod znázornení ako biskupi, atď. Na dokumentárnom filme tvorcovia spolupracovali s renomovanými odborníkmi z histórie a ďalších vied (archeológia, jazykoveda, liturgika) z našich a európskych vzdelávacích inštitúcií a univerzít. Z nich: prof. Mons. Viliam Judák, Mons. Cyril Vasiľ SJ, prof. Emília Hrabovec, prof. Richard Marsina, prof. Matúš Kučera, prof. Martin Homza, prof. Ján Lukačka, dr. Veronika Plachá, Dr. Matej Ruttkay, prof. Pavol Žigo, prof. Ján Doruľa, doc. Peter Žeňuch, dr. Andrej Škoviera, prof. Ján Šafin, prof. Antonios Emilios Tachiaos (Aristetolova univerzita, Solún), dr. Béla Miklós Szöke (Maďarská akadémia vied, Budapešť), dr. Dura Hardi (Univerzita v Novom Sade), prof. Immo Eberl (Univerzita v Tubingene).