Prírodné bohatstvo

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Prírodopisný dokument o rastlinných a živočíšnych druhoch a biotopoch Slovenska.
Voda, krv prírody. Je všade a predsa je taká vzácna. Už jej nepatrné množstvo v krajine priťahuje život. Vytvorila v nej tajuplné tíšiny močarísk, raje vodných rastlín, vzácne miesta s nádychom prehistorického života, idylické vtáčie hniezdiská, priezračné riečky so zaujímavými obyvateľmi, nespútané brehy potokov, riek a jazier... Voda od nepamäti pretvárala našu krajinu, ktorú menil a stále mení aj človek. Nadmerne ju vysušuje, odvodňuje zamokrené pôdy, narovnáva vodné toky, stavia bariéry a malé vodné elektrárne, drasticky upravuje a odlesňuje brehy, znečisťuje ju... Svojím konaním spôsobil, že množstvo rastlinných a živočíšnych druhov sa stalo vzácnosťou. Stratili svoj domov, svoj priestor na život. Po výstavbe vodných diel ustali v okolí riek pravidelné záplavy, ktoré prinášali krajine živiny. Na mnohých miestach človek zmenil hladinu podzemnej vody, a tým v nej narušil biodiverzitu – rôznorodosť života. Voda je jeho rozsievačom, no rozniesla do krajiny aj človekom zavlečené u nás nepôvodné druhy rastlín, akými sú napríklad zlatobyľ obrovská a netýkavka žliazkatá. Tieto druhy už stihli obsadiť obrovské územia a vytlačiť z nich pôvodné druhy, ktoré tu rástli. Niektoré rastliny, tak môžu zmiznúť navždy a ani si to nemusíme všimnúť.