Televízia po slovensky (Televízia po slovensky;Ako si pamätáme STV)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár Európska tvorba
Zamyslenie nad minulosťou i budúcnosťou televízie.
Slovenská televízia je tu s nami viac ako pol storočia a stala sa nielen súčasťou našej kultúry, ale je aj históriou spoločnosti, politiky i umenia. Ako povedal jeden z účinkujúcich, je aj pamäťou národa. Televízny archív je našou audiovizuálnou pamäťou. Po zániku spravodajského filmu a zániku Krátkeho filmu Bratislava zostáva verejno-právna televízia, RTVS, jedinou zodpovednou za uchovanie svedectva o živote na Slovensku. V tejto časti sa s našimi hosťami zamyslíme nad minulosťou i budúcnosťou televízie a pripomenieme si aj ich „život“ s televíziou. Nechceme bilancovať celú tvorbu STV za dobu jej trvania, ale priblížiť divákom ako išiel čas, a z tých 55 rokov vybrať to, čo patrilo k najlepšiemu. Slovenská televízia bola viac ako 36 rokov súčasťou Československej televízie. Je fenoménom, ktorému patrí výnimočné miesto v novodobých dejinách Slovenska. Jej podiel na dnešnom stave slovenskej spoločnosti je nespochybniteľný. Vysvetlíme si aj základné fyzikálne princípy prenosu obrazu a zvuku. Historický vývoj formoval STV a určoval jej postavenie i poslanie v spoločnosti, ale tak isto aj ona výrazne ovplyvňovala vývoj spoločnosti. Od prvých minút, hodín a dní vysielania bola neoddeliteľnou súčasťou života rodiny. Každý divák si v jej vysielaní dokázal nájsť „to svoje“, a chvíle strávené pred televíznou obrazovkou ho dokázali poučiť, pobaviť, rozplakať i rozosmiať. Slovenská televízia mala priamy dosah na formovanie názorov, myslenia, vkusu, kultúrnosti a životný štýl každého diváka. Aj preto bola počas celej svojej histórie pod priamym tlakom ideológie či politikov, i najvyšších riadiacich štátnych orgánov. To bol reálny fakt, ktorý určoval mantinely jej tvorby a vysielania. V rôznych dobách boli tieto mantinely nastavené rôzne, no existovali vždy. Aj v dobách najťažších však vznikali diela, ktoré svojim významom prekonali dobu a čas dostatočne preveril ich hodnoty. Aj preto možno smelo skonštatovať, že množstvo televíznych relácií, uchovaných v archívnom fonde Slovenskej televízie, tvorí neoddeliteľnú súčasť národného kultúrneho dedičstva.