Staroslovanské kultúrne centrá

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Dokumentárny film o starobylej histórii "slovenského Betlehema" s preukazateľnou kontinuitou života našich predkov.
Mesto Nitra od úsvitu dejín, počas svojej prvotnej existencie od čias rímskej prítomnosti nad Dunajom bolo bezprostredne späté s kresťanstvom. Už v dobe vojnového ťaženia rímskeho cisára Marka Aurélia na našom území proti Kvádom a Markomanom kresťanstvo zapustilo v týchto končinách korene a podieľalo sa na civilizačnom procese v tomto stredoeurópskom priestore po celé storočia. Nitra má to šťastie, ako máloktoré starodávne historické mesto v strednej Európe , že sa k jeho existencii počnúc 9. storočím viaže veľký počet hodnoverných historických dokumentov. Vďaka historickým análom nemeckej proveniencie O obrátení Bavorov a Korutáncov, Fuldské letopisy, Zoborské listiny ako aj vďaka dokumentom zachovanými vo Vatikánskom archíve, spätými s cirkevnými dejinami a diplomatickým pôsobením Cirkvi pri formovaní feudálnych štátov môžeme sledovať hlavné etapy historického vývoja našich predkov na strednom Dunaji. Je to kristianizačný proces i formovanie ich štátnosti, ako aj úlohy mesta Nitry ako správneho a kultúrneho centra v tomto procese v dobe Pribinovho kniežatstva a najmä počas vlády Mojmírovcov. Jedným z dominantných prvkov v tomto historickom vývoji bolo pôsobenie byzantskej misie solúnských bratov Konštantína, ich literárna činnosť vo väzbe na mesto Nitra, ako vtedy na najvýznamnejšieho správneho, cirkevného a kultúrneho centra na tomto území.