logo šou Voda spieva

Naši odborníci

Naši odborníci

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.

V súčasnosti zastáva funkciu prorektora pre informatizáciu a šport Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je aj vedúcim katedry Zdravotného a environmentálneho inžinierstva na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a funkčným profesorom v odbore vodných stavieb.

Je členom mnohých komisií a na univerzite zastával celý rad exekutívnych a akademických funkcií.

Je predsedom Slovenského národného komitétu IWA (International Water Association) a zástupcom za Slovensko s právom voliť v rámci svetovej organizácie IWA, ktorá spája odborníkov, organizácie a spoločnosti v oblasti životného prostredia, orientovaných na vodné hospodárstvo, jeho rozvoj a dnes tak potrebnú udržateľnosť.

Ako predseda technickej komisie „Vodovody a kanalizácie“ zastrešuje práve túto oblasť pre „Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky“.

Svoj čas a energiu venuje výrazne aj mladej generácií v súvislosti s jej involvovaním do tajov vody, zachovania a zlepšenia kvality vody, jej dostupnosti a následného nakladania s odpadovými vodami, čo je zásadné nielen pre zachovanie verejného zdravia, ale aj životnej úrovne obyvateľstva.

Je dlhoročným autorom mnohých publikácií v celosvetovom meradle. Bol a je vedúcim mnohých zaujímavých vedecko-výskumných a aplikačných projektov orientovaných hlavne na vodné hospodárstvo pre vedu a výskum ako aj pre hospodársku prax.

Počas svojej kariéry dlhodobo a úzko spolupracuje s mnohými organizáciami ako je napr. Ministerstvom životného prostredia, Výskumným ústavom vodného hospodárstva SR, vodárenskými spoločnosťami SR a ďalšími.

Jeho odborná špecializácia je orientovaná hlavne na zásobovanie vodou a odkanalizovanie, kde zvlášť skĺbil znalosti informatiky a vodného hospodárstva v matematickom modelovaní, či už na báze implementácie alebo tvorbe softwarov pre prax a výskumnú činnosť.

prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.

V súčasnosti zastáva funkciu vedúcej Katedry vodného hospodárstva krajiny na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a je funkčnou profesorkou v odbore vodných stavieb.

Jej výskumná činnosť je zameraná na analýzu hydrologických procesov, na metódy hodnotenia povodní, regionalizácie a odhad návrhových hodnôt extrémnych zrážok a prietokov.

Je autorkou a spoluautorkou vyše sto vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, bola riešiteľkou viacerých expertíz, normotvorných úloh, výskumných domácich projektov v rámci domácich grantových agentúr, ako aj viacerých zahraničných projektov EÚ.

Je členkou TNK komisie pre hydrológiu a meteorológiu, členkou Rady APVV pre technické vedy, členkou viacerých medzinárodných organizácií ako IAHS pre oblasť hydrológie a vodného hospodárstva, členkou EGÚ, kde sa dlhodobo podieľa na spoluorganizovaní sekcií v rámci každoročného generálneho zhromaždenia.

Je aj autorka a spoluautorka 8 monografií, napr. Analýza maximálnych úhrnov zrážok v povodí horného Hrona (2005), Regionálne metódy odhadu na povodiach bez priamych pozorovaní: prípadové štúdie (Regional methods for prediction in ungauged basins: Case studies, 2006), Škálovanie intenzít krátkodobých dažďov na Slovensku (2010), Priestorová regionalizácia návrhových zrážok na Slovensku (2011), vysokoškolskej učebnice Integrovaný manažment povodia: vybrané problémy (2013), 8 skrípt, ako aj odborných a populárnych článkov a recenzií.

Počet citácii na jej publikácie je viac ako 3000 s H indexom 23.