Verše | Esej | Odinakiaľ

Verše - poézia slovenských a svetových básnikov. Dôstojný priestor pre verše ako umelecký slovesný prejav, ktorý sa od bežnej reči odlišuje používaním umeleckých prostriedkov ako rým, rytmus, metrum, obraznosť alebo symbolika.

Eseje- krátke úvahy spisovateľov, publicistov a teoretikov, ktoré originálnym spôsobom spracúvajú kultúrnu problematiku. Zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presviedčajú alebo - bez prázdneho didaktizovania - poučujú o téme poslucháča.

Odinakiaľ- glosy slovenských intelektuálov z rôznych sfér umenia (najmä z literatúry) koncipované ako pohľad "zvonku" na dianie v kultúre na Slovensku. komparatívne úvahy o plusoch a mínusoch domácej "kuchyne" optikou tých, ktorí od nej poodstúpili.

Vysiela sa pondelok až piatok 9:10 - 9:15; 15:45 - 16:00