Slovník "A"

Slovník "A"

Anály = pozri heslo Kronika

Antiromán = pozri heslo Nový román

Apokryf

Slovo „apokryf “ pochádza z gréčtiny, znamená skrytý, utajený. Apokryf ako literárny žáner má osobitý vývoj, lebo vznikol takmer súbežne s bibliou. Tematicky nadväzoval na knihy Starého a Nového zákona, cirkev však tieto zbeletrizované texty neuznávala. Veľký rozkvet zaznamenal tento žáner v 2. - 3. storočí. K nám sa rozšíril prostredníctvom latinčiny a nemčiny. V súčasnosti sa používa apokryf ako žáner, vyjadrujúci kritiku spoločenských pomerov prostredníctvom alegórie, ktorá vychádza z biblických, historických a literárnych prameňov. Najznámejšia je Kniha apokryfov K. Čapka. V slovenskej literatúre publikoval apokryfy P. Karvaš.

Autobiografia

je vlastný životopis. Patrí medzi literárne útvary, ktoré sú na rozhraní vecnej a umeleckej literatúry. Poznáme autobiografie, ktoré sú iba suchým výpočtom významnejších faktov zo života človeka a bývajú súčasťou žiadosti o prijatie do školy, do zamestnania a pod. Existujú však aj autobiografie významných spisovateľov, ktoré popri informáciách o faktoch a udalostiach zo spisovateľovho života obsahujú i významné svedectvo o dobe, o autorových súčasníkoch, sú dokladom o jeho názoroch a podobne. Takéto literárne autobiografie patria do memoárovej literatúry a sú významným prameňom pre literárnohistorické bádanie. Autobiografia nemá presne stanovenú formu a tak môže mať podobu básní (Ovídius), dialógu (Cicero), filozofických úvah (Svätý Augustín), atď. Významné autobiografie v slovenskej literatúre napísali Gustáv K. Zechenter Laskomerský: Päťdesiat rokov slovenského života, Ján Francisci-Rimavský: Vlastný životopis, Ján Kalinčiak: Vlastný životopis, P. O. Hviezdoslav: Sám o sebe a iní. V umeleckej literatúre sa často stretávame s literárnymi dielami, ktoré sa označujú ako autobiografické, napríklad autobiografický román. Také sú napríklad romány Maxima Gorkého: Detstvo, Moje univerzity, autobiografické momenty obsahujú viaceré Dickensove diela ako Malá Dorritka, Oliwer Twist, David Copperfield. Dante Aligieri napísal lyrickú autobiografiu Vita nuova - Nový život, ktorej vznik inšpirovala smrť jeho celoživotnej lásky a múzy Beatrice. Medzi autobiografické romány v slovenskej literatúre patria aj Rozpamätávanie a Roky v kine Úsmev Jána Lenča.

Automatický text = pozri heslo Surrealizmus

Živé vysielanie ??:??

Televízia