Vyhlásenie o prístupnosti


Rozhlas a televízia Slovenska má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.rtvs.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

Pre dynamické multimediálne prvky vo forme fotogalérií a videogalérií nie je poskytnutá alternatíva vo forme titulkov, alebo audiokomentára. [Kritérium úspešnosti 1.2. Dynamické multimediálne prvky]

Vopred zaznamenaný audio obsah neobsahuje prepis obsahu [kritérium úspešnosti 1.2.1 Len zvuk a len video (vopred zaznamenaný)]

Súčasťou audiovizuálneho obsahu nie sú titulky alebo audio popis [kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (vopred zaznamenaný) a 1.2.3 Zvukový popis alebo alternatíva médii (vopred zaznamenané)]

Pri živom vysielaní audiovizuálny záznam neobsahuje titulky [kritérium úspešnosti 1.2.4 Titulky (živé vysielanie)]

Hlavná stránka používa identický nadpis opakovane. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]

V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]

Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]

Pri automatickom zistení chyby pri zadávaní nie sú užívateľovi poskytnuté návrhy na jej korekciu. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]

Webové stránky obsahujú duplicitu pre hodnoty elementu ID. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]

Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]

Pri niektorých prvkoch užívateľského rozhrania, (ako sú napr. prvky formulára a odkazy) nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu.  [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]


Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:


Pri audio a video streamingu chýba informácia o type, bitrate a dĺžke videa (§18 pís. i) vyhlášky č. 78/2020 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy)


Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 16.10.2020.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 31.7.2022.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: web@rtvs.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Rozhlas a televízia Slovenska.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Voliteľný obsah

Ovládanie prehrávača pomocou klávesnice
Pomocou klávesy <Tab> sa prepne zameranie medzi jednotlivými ovládacími prvkami a následne použitím príslušnej klávesy vyvoláte akciu.
Ak nie je zameranie na žiadnom ovládacom prvku, je možné prepnúť na celú obrazovku, spustiť/pozastaviť a vypnúť zvuk priamo s príslušnými klávesovými príkazmi. Pokiaľ je vybratý niektorý ovládací prvok, tak je možné vykonať akciu len s týmto prvkom.

Esc – zrušiť zobrazenie na celú obrazovku, alebo uzavrieť vybrané menu
Medzerník – pozastavenie/spustenie zvuku alebo videa
m – stlmenie zvuku/zapnutie stlmeného zvuku
f – zapnutie/vypnutie zobrazenia na celú obrazovku (vypnúť zobrazenie na celú obrazovku je možné aj pomocou klávesy Esc)
šípka nahor alebo klávesa k – pridanie hlasitosti
šípka dolu alebo klávesa j – stíšenie zvuku
šípka doľava alebo klávesa h – pretočenie dozadu
šípka doprava alebo klávesa l – pretočenie dopredu

Menu a zoznamy
Ak vykonávate výber v menu prehrávača, ako napr. HD, stlačením kláves medzerník alebo Enter aktivujete menu a použitím šípok hore a dolu sa pohybujete v zozname, potom stlačíte kláves medzerník alebo Enter, klávesa Esc sa používa pre opustenie menu.