Slovník "H"

Slovník "H"

Hexameter

(z gréckeho hexametron = šesť stôp) Je najznámejší a najčastejší časomerný verš, ktorý pozostáva z piatich daktylských stôp a jednej trochejskej stopy, pričom daktyl môže byť - okrem 5. stopy - nahradený spondejom. V hexametre je obyčajne aj výrazná intonačná prestávka, najčastejšie po 3. stope, ktorá člení verš na dve časti. Hexameter sa zvyčajne vyskytuje s pentametrom (z gréckeho pentametron = päť stôp) a spolu tvoria elegické distichon. Hexameter bol typickou formou antickej gréckej a rímskej epiky. Predpokladá sa, že antická poézia musela byť veľmi melodická, pretože bola určená na ústny, spevný prednes. Podľa vzoru antiky využívali hexameter aj slovenskí klasicistickí básnici používajúci časomieru. Najväčšie uplatnenie mal v poézii Jána Hollého, ktorý ho využil vo všetkých troch svojich eposoch (Svätopluk, Cyrilo-Metodiáda i v Selankách).

Živé vysielanie ??:??

Televízia