Projekt „Menšiny medzi nami“

Projekt „Menšiny medzi nami“

Na Slovensku si podľa Sčítania obyvateľstva z roku 2011 až 19,3% obyvateľov nepriznalo slovenskú národnosť. Signalizuje to významné zastúpenie menšín v skladbe občanov/obyvateľov Slovenska a je to tiež najvyšší podiel národnostných menšín v rámci V4. Podiel menšín na tvorbe „lokálneho ducha" je výrazný, no napriek tomu málo známy. Vysielanie Redakcie národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, je priestorom, ktorý vytvára nielen možnosť prezentovať osobnosti z radov menšín, ale tiež je príležitosťou pre vzájomné poznávanie, pre poznávanie tzv. malých dejín, príbehov ľudí, ktoré v sebe spájajú lokálny, etnický i ľudský rozmer. Práve to bol jeden z cieľov projektu, ktorý RTVS realizovala pod názvom Menšiny medzi nami. Výstupom projektu je publikácia s rovnomenným názvom. Predstavuje príbehy zo života ľudí hlásiacich sa k menšinám, rieši neznalosť menšín v majoritnom prostredí - ich podiel na tvorbe spoločne zdieľanej kultúry, ale tiež slabú komunikáciu menšín navzájom. Publikácia odkazuje na odlišné vnímania etnicity v európskom priestore. Príbehy, ktoré predstavuje, ukazujú, že veľké pravdy sú tvorené tisíckami malých - osobných, ľudských, jedinečných - právd. Predstavuje obraz sociálnych sietí, v ktorých respondenti fungovali a umožňuje vnímať regulačné praktiky, ktoré predstavovali limity realizácie životných stratégií, v konkrétnom kultúrnom kontexte.

Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice (NEV), považuje za potrebné zaoberať sa problematikou konštrukcie identít aj preto, že vo svojom portfóliu má vysielanie pre šesť národnostných menšín (rómska, rusínska, ukrajinská, česká, nemecká, poľská). Každá z nich má svoju vlastnú štruktúru, odlišné postavenie v štruktúre spoločnosti, v systéme moci. Mnohé z toho sa v priebehu rokov menilo, podliehalo spoločenským zmenám, čo sa nepochybne odrazilo aj na stave, v ktorom sa menšiny nachádzajú aktuálne.

Vysielanie NEV, ktoré sa zameriava prioritne na spravodajstvo a publicistiku, má možnosť prostredníctvom éteru prinášať desiatky osudov ľudí, ktorí sa k menšinám hlásia. Práve množstvo týchto príbehov priviedlo redaktorov k myšlienke: niektoré z nich zaznamenať aj vo forme knižnej publikácie. Chceli pritom vyslať signál, že ochrana etnických identít má niekoľko rovín. Jedna z nich je bezpochyby rovina sebapoznávania cez osudy jednotlivcov.

Publikácia si nekládla za cieľ ponúknuť príbehy reprezentantov menšín, ale skôr ľudí, ktorí sú na okraji rôznych menšinových emancipačných hnutí, nekládla si ani za cieľ byť reprezentatívna vo výbere príbehov vo vzťahu k počtom príslušníkov menšín. Mala jediný cieľ: upozorniť na to, že medzi nami žijú ľudia, ktorí sú viacnásobne vylúčení (regionálne, príslušnosťou k menšinám, genderovo ap.) a že aj ich príbehy si zaslúžia byť vypočuté. Projekt Menšiny medzi nami realizovala RTVS s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2017.

Národnostné vysielanie v rámci RTVS si tento rok pripomína 90 rokov svojho vzniku. 16. decembra 1928 v Košiciach sa začalo pravidelné vysielanie pre maďarských poslucháčov, 11. februára. 1929 to bolo nemecké vysielanie, od 9. februára 1930 Košice vysielali aj pre Rusínov - od novembra 1934 na dennej báze (od roku 1945 ukrajinské), a koncom roka 2017 si pripomenuli 25. výročie začiatku vysielania aj menšiny rómska, poľská a česká.

Spracovala: PhDr. Kristína Mojžišová, PhD.

Šéfredaktorka redakcie národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, koordinátorka projektu

logo-uvsr.png


RTVS bok vacsie PAN206.jpg

Živé vysielanie ??:??

Televízia