Reakcia RTVS na závery výboru NR SR pre kultúru a médiá

Reakcia RTVS na závery výboru NR SR pre kultúru a médiá

Informácia RTVS v zmysle uznesenia Výboru NR SR pre kultúru a médiá zo dňa 7. 4. 2020

Dňa 7. apríla 2020 Výbor NR SR pre kultúru a médiá svojím uznesením požiadal generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska Jaroslava Rezníka, aby do 20. apríla 2020 pripravil a informoval výbor o konkrétnych opatreniach, ktorými chce zabezpečiť objektivitu, nestrannosť a nezávislosť spravodajstva Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS").

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť RTVS, priamo v ustanovení § 2 ods. 1 stanovuje, že zriaďuje RTVS ako verejnoprávnu, národnú, nezávislú, informačnú, kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu.

Z § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. vyplýva, že programovú službu RTVS tvoria, okrem iných, spravodajské a publicistické programy, ktoré poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov.

Vysielanie RTVS dôkladne monitoruje nie len Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „RVR") ale aj Rada RTVS. Najmä v čase volebnej kampane je vysielanie RTVS predmetom pozornosti aj zo strany uznávaných medzinárodných organizácii (napr. OBSE). RTVS doteraz nebolo doručené žiadne rozhodnutie kompetentného orgánu dohľadu, ktoré by konštatovalo v súvislosti s jej vysielaním počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani, či iného právneho predpisu. RTVS nezaznamenala ani žiadnu individuálnu sťažnosť kandidujúceho politického subjektu na neobjektívne či neférové informovanie.

Na základe uvedeného je RTVS presvedčená, že v čase volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, rovnako aj predtým, postupovala plne v súlade so zákonom a riadne zabezpečila objektivitu, nestrannosť a nezávislosť spravodajstva RTVS.

RTVS dôrazne dbá aj o dodržiavanie § 4 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z., podľa ktorého „Rozhlas a televízia Slovenska chráni a rešpektuje nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska".

RTVS bude presne v tomto duchu bude pokračovať aj v budúcnosti a pripomínať, že programoví pracovníci a spolupracovníci RTVS sa musia i naďalej riadiť princípmi služby verejnosti.

RTVS je pri príprave a vysielaní spravodajských a publicistických programov nezávislá. Vylučuje sa zásah politických, ekonomických, spoločenských a iných lobistických skupín do ich prípravy a vysielania. Okrem organizačných štruktúr RTVS nemá nikto vplyv ani právo rozhodnúť o zaradení alebo nezaradení spravodajského a publicistického programu do vysielania.

RTVS sa pri príprave a vysielaní spravodajských a publicistických programov striktne riadi princípom editovania a profesionálnou zodpovednosťou editorov, tímlídrov a vedúcich vydania.

RTVS bude naďalej dbať o dodržiavanie Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, ktorý okrem iného stanovuje, že programy a príspevky musia byť faktograficky presné, nestranné, vyvážené a profesionálne kvalitné (bod 1.1).

Spravodajstvo RTVS, jeho vedenie, vedúci vydania, editori a tímlídri majú dlhoročné skúsenosti pokiaľ ide o dodržiavanie nielen zákonných pravidiel a interných noriem, ale aj pri ich konkrétnom uplatňovaní a tvorbe vyvážených a férových spravodajských príspevkov. Zároveň si kontinuálne plnia informačné povinnosti voči verejnosti, nevynímajúc také exponované obdobie ako pred, počas i bezprostredne po voľbách.

Rovnako to bolo pred, počas aj po tohtoročných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. V tomto období sme nezaznamenali žiadnu individuálnu sťažnosť kandidujúceho politického subjektu na neobjektívne či neférové informovanie.

Reakcia RTVS na pripomienky, ktoré zazneli počas rokovania výboru NR SR pre kultúru a médiá dňa 7.4.2020 (PDF, 579kB)

Živé vysielanie ??:??

Televízia