Obnova administratívnej budovy - budova archívu

Obnova administratívnej budovy - budova archívu

  EU_vlajka.jpg

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja

Operacny_program_kvalita_zivotneho_prostredia.jpg


Názov projektu: OBNOVA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY- BUDOVA ARCHÍVU

Nenávratný finančný príspevok: 759 668,39 €

Budova Archívu bola postavená na prelome 19. a 20. storočia pre potreby armádnej posádky – ľahkej pechoty a slúžila ako koniareň, ktorá nadväzovala na vojenské kasárenské objekty okolo Rastislavovej ulice. Objekt prešiel počas svojej životnosti viacerými rekonštrukciami, z nich posledná bola v roku 1977, kedy bol objekt prispôsobený potrebám budovy programových fondov za účelom spravovania a skladovania archívnych materiálov vtedajšej slovenskej televízie v Košiciach.

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy RTVS Košice (budova archívu). Miestom realizácie je areál Rozhlasu a televízie Slovenska v meste Košice. Na základe globálneho ukazovateľa – primárnej energia je aktuálne objekt zaradený (pred realizáciou projektu) do energetickej triedy „D“.

Hlavný cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie opatrení za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti tejto budovy. Opatrenia pozostávajú z dvoch celkov a zahŕňajú nižšie popísané činnosti:

· zateplenie obvodového plášťa vrátane strešnej konštrukcie v plnom rozsahu

· výmena všetkých vyplní otvorov – okien, vonkajších dvier

· zateplenie strešného plášťa

· realizáciou ostatných opatrení, inštalácia zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje

Z architektonického hľadiska nedochádza k žiadnym dispozičným ani prevádzkovým zmenám. Vnútorné priestory, ich rozmiestnenie a účel ostáva pôvodný. Zmena z architektonického hľadiska sa týka novej fasády. Projektom bude zrealizovaná výmena všetkých okien a exteriérových dverí.

Realizáciou projektu dôjde k významnej úspore potreby energie a budova bude patriť na základe globálneho ukazovatele do kategórie A0. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie zabezpečí minimalizáciu prevádzkových nákladov trvalú udržateľnosť výsledkov projektu.

Aktivity projektu boli ukončené k 28.7.2023.

Živé vysielanie ??:??

Televízia