Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Dobročský prales)

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Národná prírodná rezervácia Dobročský prales – „vzácny lesný chrám", ktorý po stáročia píše múdru knihu lesa – symbol vzájomnej úcty a rešpektu medzi lesníkmi a ochranármi.
Dokument približuje divákom vzácne chránené územie, mozaikovitý lesný ekosystém a druhy živočíchov, ktoré sú jeho prirodzenou súčasťou. Dobročský prales je územie , kde nie je povolený vstup širokej verejnosti z dôvodu možného ohrozenia procesov a citlivých ekosystémov. Vďaka autentickému dokumentu, tak môžu diváci nazrieť do lesného chrámu, kochať sa jeho komnatami a čerpať múdrosť a pokoru našej prírody. Prales je zvyškom pôvodných komplexov lesov, ktoré vznikli a vyvíjali sa bez ovplyvnenia človekom. Vyznačujú sa rôznovekosťou, stálosťou druhového zloženia, vyrovnanými vzťahmi medzi prostredím, pôdou a organizmami, vysokou odolnosťou voči rôznym vonkajším vplyvom, prirodzenou obnovou. Dobročský prales patrí k najstarším chráneným územiam na Slovensku. Dôvodom ochrany je zachovanie posledných pôvodných lesov, ktoré sa vyvíjali na našom území tisícročia, než dospeli k dnešnej konečnej podobe – vrcholovému tzv. klimaxovému štádiu.