Stavba roka 2018

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Prenos z odovzdávania ocenení celoštátnej súťaže Stavba roka 2018.
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Archív - zvoľte dátum

24. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2018. Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov. Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov). HODNOTENIE STAVIEB Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Porota spoločne vykoná obhliadku každej stavby, ktorá podľa technickej dokumentácie. Porota hodnotí urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov (ich remeselné a profesionálne zvládnutie pri zhotovení diela), realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela. C E N Y Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos. Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže: Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby Cena za nápaditý architektonický koncept Cena bytový/rodinný dom roka V 24. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 10. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2018. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk. Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2017 do 30. novembra 2018. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 27. 3. 2019 v Incheba EXPO ARENE v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2018.

Archív - zvoľte dátum