Športová televízia
Športová televízia

GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Portrét osobnosti
Ivan Galamboš (1940 Holíč) patrí k najvýznamnejším súčasným slovenským reštaurátorom. Po štúdiu na Priemyselnej škole grafickej v Prahe začína ako reštaurátor v dnešnom Slovenskom národnom archíve, kde pôsobí ako vedúci reštaurátor dodnes. Externe študuje archívnictvo na FF UK v Bratislave, na stážach vo Viedni sa zameriava na reštaurovanie papiera a grafiky. Dlhé roky je pedagógom na VŠVU, kde založil a viedol odbor Reštaurovanie papiera, pergamenu a historických kníh. Roky reštauruje historické knižné a listinné dokumenty. Najvýznamnejšie sú Bratislavský antifonár /1487/ Spišský graduál / 1426/ ako aj faksimile/ reprodukcie/, napr. Civadalského evanjeliára /9. stor./ Kyjevských listov /prelom 9. – 10. stor./ Nitrianskeho kódexu /11. stor./ a ďalšie. Má bohatú publikačnú a výstavnú činnosť. Za celoživotný prínos v odbore reštaurátorstvo historických dokumentov a umeleckých diel mu prezident Slovenskej republiky udelil v roku 2010 Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.