Bohoslužba (Národná púť na sviatok sv. Cyrila a Metoda)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos.Svätú omšu celebruje pozňanský arcibiskup Mons. Stanisław Gądecki, predseda Poľskej biskupskej konferencie.
Na pozvanie moravského kniežaťa Rastislava v roku 863 prišila na naše územie pastoračná misia bratov svätých Cyrila a Metoda z byzantského Solúna, ktorá priniesla do srdca Európy ohlasovanie Evanjelia domácim, zrozumiteľným jazykom. Umožnila tak Rastislavovmu kniežatstvu vymaniť sa z vplyvu susedskej Franskej ríše, ktorá na jeho území už misijne pôsobila. Konštantín - Filozof (sv. Cyril) vytvoril pre našich predkov - Slovenov - prvé staroslovenské písmo - hlaholiku, ktoré malo 38 písmen a zohľadňovalo všetky osobitosti staroslovenského jazyka. Bratia na Morave založili školu, v ktorej vzdelávali domácich učeníkov v novom písme a v kňazskej službe. Do staroslovenského jazyka preložili bohoslužobné knihy a u pápeža Hadriána v Ríme získali súhlas na konanie bohoslužieb v staroslovenskom jazyku, čím ho pozdvihli na úroveň latinčiny, hebrejčiny a gréčtiny. Išlo o jazyk vysoko kultivovaný, keďže v ňom Konštantín počas pobytu na strednom Dunaji vytvoril prvú - najstaršiu - slovenskú báseň - Proglas, v ktorej zveril Slovenom ako Bohom vyvolenému národu Božieho Slova ohlasovať Vtelené Slovo (Krista). Misia svätých bratov položila základy našej - slovenskej, ale aj slovanskej literatúry a písomníctva, inkulturovala kresťanstvo do života našich predkov a zaradila náš národ k civilizovaným národom Európy.