Prírodné bohatstvo

Prírodopisný dokument o rastlinných a živočíšnych druhoch a biotopoch Slovenska.