Prírodné bohatstvo

Vhodné pre všetkých HD Európska tvorba
Prírodopisný dokument o rastlinných a živočíšnych druhoch a biotopoch Slovenska.
Trvalo podmáčané miesta a rašeliniská vytvárajú v krajine nezameniteľné typy biotopov. Dôležité je, aby zamokrenie trvalo dostatočne dlho – stovky, tisíce rokov. Len vtedy vznikne jedinečný biotop, v ktorom prežijú iba niektoré druhy rastlín. Ich odumreté zvyšky klesajú pod hladinu, kde sa pri nedostatku kyslíka hromadia v rôznom stupni rozkladu – uhoľnatejú. Vzniká rašelina. Z rozlohy rašelinísk, ktoré majú pôvod až v poslednej dobe ľadovej, zostalo u nás už len 10 %. Človek rašelinu odpradávna ťažil, používal na kúrenie a zvyšoval ňou kvalitu pôdy. Rašeliniská a podmáčané biotopy odvodňoval a menil na poľnohospodársku pôdu, alebo ich zalesňoval. Aj upustenie od tradičných foriem obhospodárovania krajiny, akými sú kosenie porastu kosou a spásanie dobytkom, sa podpísalo na zániku podmáčaných lesných a nelesných biotopov a rašelinísk. Pritom obnova rašeliniska je takmer nemožná. Spolu s nimi zanikajú aj ich jedineční obyvatelia – rastliny a živočíchy európskeho významu. Nazrime do týchto biotopov, aké poklady sa v nich ukrývajú.