HISTÓRIA

Emil Benčík

Emil Benčík

BENČÍK, Emil

rozhlasový redaktor a autor, šéfredaktor

Dátum narodenia: 20. 1. 1933 Zlatno, okr. Zlaté Moravce

Životopis

Absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1955).

Najprv pôsobil ako učiteľ na Pedagogickej škole v Krupine, potom ako redaktor denníka Smena (1956 – 1957) a časopisu Svet socializmu (1957 – 1958). Bol zahraničným korešpondentom Smeny v Poľsku a vedúcim čs. redakcie časopisu Poľsko (1957 – 1971).

Od roku 1971 pracoval v Československom, resp. Slovenskom rozhlase až do odchodu do dôchodku v roku 1999. Počas tohto obdobia pracoval najprv ako zahraničnopolitický redaktor (1971 – 1972), šéfredaktor Hlavnej redakcie literárnodramatickej (1972 – 1991) a redaktor redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky (1991 – 1999).


Rozvíjal rozhlasový dokument

Ako šéfredaktor sa zaslúžil o vznik medzinárodného festivalu rozhlasových hier OIRT Biela holubica. Podľa vzoru poľského rozhlasu inicioval aj vznik dlhodobého rozhlasového rodinného seriálu Čo nového, Bielikovci?

Zaslúžil sa aj o vznik a rozvoj rozhlasového dokumentu (vtedy sa nazýval fíčer). Ako redaktor pripravoval reláciu Čítanie na pokračovanie z diel popredných spisovateľov literatúry faktu.

Bol tiež tvorcom cyklu rozhovorov s významnými spisovateľmi literatúry faktu, ale aj osobnosťami slovenskej kultúry a vedy Ľudia, fakty, udalosti.

Redakčne tiež pripravoval aj dramatické pásma a rozhlasové dokumenty. Spolupracoval pritom aj so S. Kalným, s L. Švihranom a ďalšími.


Autor rozhlasových relácií

Autor niekoľkých stoviek rozhlasových relácií, najmä rozhlasových dokumentov, z histórie, o významných osobnostiach, ale aj o súčasných problémoch (Prvý muž Pražskej jari – I – IX – o Alexandrovi Dubčekovi, Život s Dávidovou hviezdou I – IV, o prenasledovaní Židov na Slovensku počas II. sv. vojny, Zvon Andrej I – III o A. Hlinkovi, Teheránska konferencia, Jaltská konferencia, Postupimská konferencia, Čierne dni v éteri, Dlhá noc v Kremli, Posledný deň vojny, prvý deň mieru I – II, Po dobrom živote dobrá smrť, Dies veritatis – Deň pravdy I – IV, o SNP).

Preložil niekoľko rozhlasových hier z poľštiny (W. Žeslawski, H. Bardijewsi, J. Gruda). Jeho dokument Narodení v znamení zebry reprezentoval Slovenský rozhlas na Prix Europa (2000).

Po odchode do dôchodku naďalej autorsky spolupracoval so Slovenským rozhlasom, autorsky pripravoval rozhlasové dokumenty a zábavnú reláciu Herci na koberci.

Autor kníh: Rebrík do neba (2008), Králi ducha (2010), Zlatno v náručí hôr (2014).

Za svoju tvorbu bol často oceňovaný:

 • Cena Československého rozhlasu za seriál Čo nového, Bielikovci?
 • Cena Literárneho fondu za cyklus umelecko-publicistických pásiem Dies veritatis – Deň pravdy (1994)
 • Prvé miesto v Žatve rozhlasových tvorcov za rozhlasový dokument Eroica Varsoviensis o protifašistickom povstaní vo Varšave a slovenskej účasti v ňom (1997)
 • Nositeľ Ceny Vojtecha Zamarovského za celoživotný prínos v oblasti literatúry faktu (najmä za rozhlasovú tvorbu, 2001).
 • Zlatá medaila Alexandra Dubčeka za seriál Prvý muž Pražskej jari.
 • Za knihu Králi ducha dostal prestížnu Cenu Egona Erwina Kischa. Cena Literárneho fondu za celoživotné dielo (2018).

Z ďalšej rozhlasovej tvorby:

 • Dráma lásky a nelásky (1975, dramatické pásmo o L. N. Tolstom)
 • Zasadiť strom (1979, rozhlasová hra)
 • Zatmenie Zeme (1979, umelecko-dokumentárne pásmo o Osvienčime)
 • Slovenský chlebík (1990)
 • Vaša výsosť peniaze (1990)
 • Sako Rom giľavel – Každý Róm si spieva (1991)
 • Akí sme, takí sme (1993)
 • Hviezdne nebo nad Jeruzalemom (1994)
 • Kniha kníh prehovorí k všetkým (1995)
 • Norimberský proces – Akt historickej spravodlivosti (1996)
 • Operácia Overlord (1997)
 • Podľa vzoru srdce I a II (1997)
 • Čo nám dalo a čo nám vzalo 20. storočie (2000)
 • Hlavou proti múru I – IV (2002, o protitotalitných vzburách vo východnom Nemecku, Poľsku, Maďarsku a v Československu)
 • Pred bránou pekla (2003, o kubánskej kríze)
 • Tanec nad priepasťou (2003, o procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami)
 • Mág strieborného plátna (2003, o režisérovi Paľovi Bielikovi)