Československý filmový týždenník

Nevhodné do 12 rokov
spoločenské a politické udalosti očami spravodajskej kamery po auguste 1968: - 26.okt´ber 1968 - slávnostná panoráma Prahy pred oslavami 5O.výročia vzniku 1. predvojnovej republiky, - výstava po prvýkrát korunovačných českých klenotov na Pražskom hrade, veľký záujem verejnosti, - 27,októbra 1968 - zábery z Lánov, posledného odpočinku prvého prezidenta 1.ČSR T.G.Masaryka, Sezimové Ústí - poklona prezidentovi Benešovi, Praha Žiškov, poklona prezidentom K.Gottwaldovi a aA.Zápotockému, - 28.okt´ber 1968 - Španielska sála Pražského hradu- slávnostné plénum NZ - rečník J.Smrkovský, prejednávanie zákona o čs.federácii, zástupcovia: Č.Císař, O.Klokoč, O.Černík prerokovanie zákona a jednomyselné schálenie, - 28.október 1968 - slávnostné zasadnutie NZ za účasti všetkých predstaviteľov štátu, aj cirkví - príhovor A.Dubčeka, hlavný prejav prezident republiky L.Svoboda, v ten istý deň zasadený v záhradách Pražského hradu Strom republiky, A.Dubček a iní predstavitelia - symbolika - vinohradské divadlo, premiéra hry Františka Hrubína Budúcnosť o národe, herci: Karel Heger, R.Brzobohatý