Na počiatku bolo "ô"

Na počiatku bolo "ô"

V roku 2013 vznikol v Slovenskom rozhlase – na okruhu Rádio Slovensko -  cyklus diskusií o vývoji slovenčiny od konca 9.storočia po súčasnosť. Pretextom toho popularizačno-vzdelávacieho rozhlasového seriálu boli dve výročia:  200.výročie od úmrtia Antona Bernoláka, ktorý sa podujal preskúmať vtedajší stav a schopnosť slovenčiny plniť funkciu spisovného jazyka a súčasne sformulovať kodifikačné pravidlá v jej hovorenej i písanej podobe. Druhým výročím bolo 170.výročie neformálnej kodifikácie tzv. štúrovskej slovenčiny  - neoficiálne sa o zavedení novej spisovnej slovenčiny rozhodlo na porade 14. februára 1843 a po stretnutí s J. Hollým v júni toho istého roku, oficiálne na prvom zasadaní Tatrína v Martine 26.-28. augusta 1844.  Dramaturgom a redaktorom  cyklu  boli Róbert Kotian a redaktorom a moderátorom Peter Turčík.

Hostia: Ingrid Hrubaničová (JÚĽŠ SAV), Daniel Hevier, Pavol Žigo (FF UK Bratislava), Andrej Škoviera (Slavistický ústavy SAV), Martin Homza (FF UK Bratislava), Naďa Labancová (Trnavská univerzita), Peter Podolan (FF UK Bratislava), Janka Pácalová (Ústav slovenskej literatúry SAV), Milan Lasica, Stanislav Štepka, Kamil Peteraj, Robo Grigorov,Sibyla Mislovičová a Juraj Dolník (JÚĽŠ SAV), Dušan Škvarna (UMB B.Bystrica).

Jazyk esemesiek a mailov 1. časť
Budeme hovoriť o tej najsúčasnejšej, či presnejšie - o elektronickej podobe slovenčiny. Bude to teda jazyk esemesiek a majlovej komunikácie. Diskusia bude aj o tom, ako sa prirodzeným spôsob vyvíja slovná zásoba a modernizuje spôsob komunikácie, či skratkovitosť je prekážkou pri dorozumievaní sa a nezabudneme aj na jazyk sociálnych sietí. Sprievodcami po tejto téme budú Ingrid Hrubaničová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Daniel Hevier, básnik a textár.

Jazyk esemesiek a mailov 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Veľká Morava 2. časť
Témou druhého pokračovania rozhlasového cyklu o dejinách slovenčiny je obdobie formovanie prvého slovanského spisovného jazyka, teda o období, keď prišli na územie dnešného Slovenska sv. Konštantín - Cyril a sv. Metod. Profesor Pavol Žigo a doktor Andrej Škoviera budú diskutovať o tom, čo je to hlaholika, staroslovienčina, cirkevná slovančina, Proglas a aký význam mala misia bratov zo Solúna pre rozvoj kultúrneho komunikačného jazyka Slovanov, teda aj predkov súčasných Slovákov.

Veľká Morava 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Stredoveké slovaciká 3. časť
Témou tretieho pokračovania rozhlasového cyklu o dejinách slovenčiny je obdobie od 15. storočia do prelomu 17. a 18. storočia, kedy sa postupne formoval kultúrny jazyk našich predkov. Profesor Martin Homza a doktorka Naďa Labancová nám priblížia obdobie, kedy na našom území mala čeština, ako jazyk evanjelikov na vtedajšom Slovensku, kľúčový význam v bežnej komunikácii, ako sa táto čeština postupne slovakizovala a aké písomnosti sa z tohto obdobia zachovali.

Stredoveké slovaciká 3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Anton Bernolák 4. časť
Anton Bernolák a jeho kodifikácia slovenčiny bude hlavnou témou tohto pokračovania rozhlasového cyklu. Hoci kultúrna slovenčina a úsilia o jej kodifikáciu jestvovali aj predtým práve Antonovi Bernolákovi sa podarilo vytvoriť všetky základné kodifikačné práce. Hosťami v štúdiu sú jazykovedec prof. Pavol Žigo, riaditeľ jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a historik dr. Peter Podolan, z Katedry slovenských dejín FiF UK v Bratislave.

Anton Bernolák 4. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Na fare v Hlbokom a Dobrej Vode 5. časť
Témou tohto piateho pokračovania rozhlasového cyklu o dejinách slovenčiny budú okolnosti kodifikácie prvého spisovného jazyka - bernolákovčiny. Súčasne budeme hovoriť aj o tom, prečo kultúrna západoslovenčina sa stala práve tou prvou normou ale aj o tom, prečo a za akých okolností došlo ku druhej kodifikácii, teda ako a prečo sa podarilo v roku 1843 generácii Ľudovíta Štúra presadiť kultúrnu stredoslovenčinu ako normu spisovnej slovenčiny. Hosťami v štúdiu sú- jazykovedec prof. Pavol Žigo a historik prof. Dušan Škvarna.

Na fare v Hlbokom a Dobrej Vode 5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pavol Dobšinský 6. časť
Témou šiesteho pokračovania voľného rozhlasového cyklu o dejinách slovenčiny bude Pavol Dobšinský a jeho význam pre rozvoj slovenského jazyka. Budeme hovoriť aj dôležitosti toho, aby deti čo najskôr mali možnosť počúvať rozprávky a neskôr si ich aj samostatne čítať. Hosťami v štúdiu sú Janka Pácalová z Ústavu slovenskej literatúry SAV a básnik a spisovateľ Daniel Hevier.

Pavol Dobšinský 6. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Humor v slovenskom jazyku 7. časť
Témou tohto siedmeho pokračovania rozhlasového cyklu o dejinách slovenčiny bude humor v slovenskej literárnej ale aj dramatickej tvorbe. budeme hovoriť aj o tom, či vôbec existuje nejaký typický národný humor, či muži alebo ženy majú väčší alebo menší zmysel pre humor. Hosťami v štúdiu sú Milan Lasica a Stanislav Štepka.

Humor v slovenskom jazyku 7. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Texty piesní 8. časť
V ôsmom pokračovaní rozhlasového cyklu o dejinách slovenčiny budeme hovoriť o kvalite textov v slovenskej populárnej hudbe, o tom, prečo vysielanie rozhlasových staníc na Slovensku je doslova zaplavené anglofónnou hudbou nie najlepšej kvality a prečo kvalitné piesne domácej proveniencie tak málo počujeme vo vysielaní rádií. Hosťami v štúdiu sú básnik a textár Kamil Peteraj a spevák a skladateľ Robo Grigorov.

Texty piesní 8. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Slovenské fajnovosti y, ä, ô 9. časť
V ďalšom pokračovaní rozhlasového cyklu o dejinách slovenčiny budeme hovoriť najmä o takých zvláštnostiach slovenského jazyka ako sú prehlasované ä, ypsilon alebo ô, teda o s vokáňom. Samozrejme budeme diskutovať aj o tom, ako sa vyvíjal slovenský jazyk v druhej polovici 19. storočia, teda aj o takzvanej hodžovsko - hattalovskej reforme. Hosťami v štúdiu sú jazykovedec prof. Pavol Žigo, riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a jeho kolegyňa Sibyla Mislovičová.

Slovenské fajnovosti y, ä, ô 9. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Najnovší výskum slovenského jazyka 10. časť
Moderná, súčasná slovenčina a jej aktuálny výskum a aký má význam existencia jazykovedného ústavu SAV bude témou záverečnej časti voľného rozhlasového cyklu o dejinách slovenčiny. Hosťami v štúdiu sú PhDr. Sibyla Mislovičová a prof. Juraj Dolník, obidvaja z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Najnovší výskum slovenského jazyka 10. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.