Slovník sociologický

Slovník sociologický

Sociologický slovník:

O sociológii majú laici len neurčité a často veľmi odlišné predstavy. Pre túto vednú disciplínu je pritom charakteristické, že ani samotní sociológovia sa úplne nezhodujú vo svojich predstavách o tomto vednom odbore a v názoroch na jej predmet skúmania. Táto nejednoznačnosť vyplýva z toho, že sám pojem „spoločnosť" nie je dostatočne jasný a konkrétny. Sociológia však študuje predovšetkým súčasné spoločnosti (ľudské spoločenstvá), hoci táto veda sa zaujíma aj o ich historický vývoj a je vcelku bežné, že sa porovnávajú spoločenstvá rôznych teritórií, konfesionálnych resp. civilizačných a kultúrnych okruhov.

Slovenský rozhlas - Rádio Devín pripravil vzdelávací cyklu „Sociologický slovník" ako pokus o priblíženie tejto vednej disciplíny širšiemu rozhlasovému publiku a je určený aj pre tých študentov stredných škôl, ktorí uvažujú o štúdiu tohto odboru na univerzite. Hlavným hosťom je sociológ Dr. Ján Bunčák, v čase nahrávania vedúci katedry sociológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Abecedný zoznam pojmov


A
etnická asimilácia
teórie etnickej asimilácie
nástroje etnickej asimilácie a asimilačné ideológie
etnické asimilačné tendencie v Európe
autorita
D
demokracia na Slovensku po páde totality
existuje reálna náhrada parlamentnej demokracie?
deviácia
diskriminácia
dôvera
dôvera medzi občanmi
G
globalizácia; korene, dôsledky, perspektíva
H
hodnota
typy hodnôt I. časť
typy hodnôt II. časť
význam hodnôt pre spoločnosť
vytváranie hodnotového systému v ľudskej spoločnosti
I
integrácia sociálne vylúčených skupín
integrácia imigrantov a Európa
dopady európskej integrácie na spoločnosť
K
kariéra
komunikácia
komunikácia medzi voličmi a politikmi
formy diaľkovej komunikácie
komunita
konformita
nonkonformita
kultúra
kultúra predmet sociologického skúmania
kultúra, subkultúra, kontrakultúra
kultúra marginálna, alternatívna


M
médiá - ich rola v spoločnosti
médiá - ich zodpovednosť voči spoločnosti
metodika výskumu
moc
dedičné monarchie v 21. storočí
O
občan, občianske združenia, spolky
občania verzus elity
P
pracovná sila, jej mobilita
pracovný trh
predsudky
priateľstvo
priateľstvo v škole, v práci, medzi mužom a ženou
povolanie a zaradenie do spoločnosti


R
rodina - typy rodín
rodina jej funkcie
rodina rôzne formy
regulácia rodinného života
rodiny alternatívne
rodiny náhradné
budúcnosť rodiny v 21. storočí


S
sociológia - čo to je
sociológia - čo skúma
sociológia - jej zakladatelia
sociologický výskum
sociálna nerovnosť
riešenie sociálnej nerovnosti
solidarita
spoločnosť jej premeny za 100 rokov
spoločenský vplyv
spoločenské problémy súčasnosti
človek a spoločnosť I.časť
človek a spoločnosť II.časť
stereotypy
suverenita

V
verejná mienka
verejná mienka, vplyv médií na naše vedomie
verejná mienka a médiá ako etalón objektivity
verejná mienka a politické strany
volebné právo