Poetologický slovník

Poetologický slovník

Poetologický slovník

Cyklus edukatívne ladených relácií vysvetľujúcich poetologické pojmy pre potreby stredoškolských i vysokoškolských študentov s presahom do cieľovej skupiny záujemcov o výrazové prostriedky literatúry ako takej. Encyklopedické heslá literárno-vedných termínov interpretované s využitím textových ukážok a spracované popularizačným štýlom, rešpektujúcim stupeň poznania adresátov.
Pripravila Zuzana Belková

Abecedný zoznam pojmov

A
Adaptácia
Aktualizácia
Anekdota
Archetyp 
Ch
Chronotop cesty v literatúre

Č
Čas v literárnom diele


I
Irónia
D
Denník
Dialóg
Dramatická situácia
Dramatický a javiskový priestor
Dramatický dej
Dramatický konflikt
Dramaturg a dramaturgia


J
Jamb
E
Ekfráza
Epos
Estetická hodnota
Estetický ideál
Estetický vkus
Estetika


K
K funkcii lyrickej subjektivity
Komédia
Kompozičné postupy
Konflikt v epickom diele
Krása
Kultúra
F
Feministická literatúra


L
Literárna komunikácia

G
Gýč


M
Makrokompozícia prózy
Miko František 1. časť
Miko František 2. časť
H
Herec
Historický román
Humor
Hypotyposis
P
Pásmo
Pieseň
Poetika zmyslového vnímania
Populárna kultúra
Postava v epickom diele
Povesť
Poviedka
Poznámky k lyrickému subjektu
Príbeh
Prostredie v epickom diele
R
Rámcová kompozícia
Rozprávač epického diela