Historický slovník

Historický slovník

Historický slovník vo zvukovej podobe, ktorý ponúka archív Slovenského rozhlasu, je pokusom nielen o stručnú a výberovú rozhlasovú encyklopédiu historických predelov, kľúčových udalostí, profilov osobností z dejín územia, ktoré sa dnes nazýva Slovensko. Je aj pokusom dať udalosti na tomto území do kontextu s behom dejín v strednej Európe a aj na území, ktorého zaužívaným pomenovaním je Starý kontinent. Pätnásť minút trvajúci každý diel (celkovo je k dispozícii vyše stovka pokračovaní) tohto slovníku je vhodnou pomôckou pre učiteľov dejepisu v najvyšších ročníkoch základných škôl, avšak je predovšetkým určený pre študentov stredných škôl ako vítané osvieženie výkladu daných tém. Takisto môže poslúžiť ako zvukové kompendium pre tých, ktorí sa pripravujú na štúdium histórie na vysokých školách. Renomovaní odborníci sú zárukou faktografickej správnosti a posúvajú interpretáciu dejín do príťažlivej formy na úrovni súdobého poznania. 


Od Samovej ríše po Mateja Korvína
Až vďaka koncepcii Rimanov posunúť svoje hranice k strednému toku Dunaja sa začala naša krajina vymaňovať z hmly praveku a pomerne rýchlo (hoci len na štyri storočia) prešla do doby historickej. Najstaršie zmienky o dnešnom území Slovenska nájdeme v dielach antických kartografov, ktorí však pracovali so sprostredkovanými informáciami obchodníkov či vojakov a z dnešného hľadiska boli ich správy priveľmi všeobecné a nepresné. (Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov, I.diel, str.35.)
Nasledujúcich 40 častí rozhlasového Historického slovníka bude pokusom o pripomenutie dôležitých momentov našich dejín a dobového kontextu od Samovej ríše po kráľa Mateja Korvína. Sprievodcom po tomto období bude prof. Martin Homza.
 
1 Kde bola pravlasť Slovanov
21
Belo IV.
2
Kto boli Huni, Avari a Samova ríša
22
Belo IV. verzus Přemysl Otakar II. - 1. časť
3
Asimilácia Avarov medzi Slovanmi
23
Belo IV. verzus Přemysl Otakar II. - 2. časť
4
O pôvode pomenovania Slovan - Slovania
24
Štefan V. Uhorský
5
Nitrianske a moravské kniežatstvo
25
Ladislav IV. Kumánsky
6
Rastislav a jeho miesto v dejinách strednej Európy
26
Posledný Arpádovec Ondrej III.
7
Ako sa Svätopluk stal kniežaťom v Nitre
27
Stredoveké legendy
8
Odkaz misie Konštantína a Metoda
28
Stredoveké kroniky
9
Prečo sa Veľká Morava vytratila zo scény európskych dejín
29
Stredoveké právo
10
Usadenie starouhorského kmeňového zväzu v Karpatskej kotline
30
Stredoveké mesto
11
Svätý Štefan
31
Rod Anjou
12
Vznik uhorskej štátnosti
32
Karol Robert z Anjou
13
Gesta Hungarorum Vetere - Anonymova kronika
33
Ľudovít z Anjou
14
Organizácia vznikajúceho Uhorského štátu
34
Dcéry Ľudovíta z Anjou
15
Aké výsady mali hostia v Uhorsku
35
Žigmund Luxemburský 1. časť
16
Cirkevná organizácia vo vznikajúcom Uhorsku
36
Žigmund Luxemburský 2. časť
17
Záujmy zahraničnej politiky Uhorského kráľovstva
37
Albert Habsburský
18
Ondrej II. a Zlatá bula
38
Matej Korvín 1. časť
19
Koloman a Alžbeta
39
Matej Korvín 2. časť
20
Mongolský vpád do strednej Európy
40
Vladislav II. Jagelovský


Krížové výpravy
Na konci 11.storočia vstúpil do dejín Európy mnohovrstevný proces, ktorý poznáme pod pojmom „krížové výpravy“. Bol to dve storočia trvajúci sled politicky, nábožensky a aj hospodársky podmienených udalostí. To po období relatívneho prímeria a obchodných kontaktov proti sebe znova postavilo tri významné civilizačné okruhy: západné latinské kresťanstvo s centrom v Ríme, Byzantskú ríšu s centrom v Konštantínopole a svet islamu, ktorý ovládal južné a východné brehy Stredozemného mora. (Toulky minulostí světa 5 diel, kap.11., Miloš Mendel.)
O tom, čo znamenali pre vtedajšiu Európu tieto udalosti, bude hovoriť doc. Martin Hurbanič z FiF UK v Bratislave, ktorý je aj prezidentom Slovenskej byzantologickej spoločnosti.
Stredoveká schizma kresťanstva
Ak sa od rozpadu Rímskej ríše v polovici 1.tisícročia obidve strany, Rím a Konštantínopol, snažili zachovať aspoň zdanlivú jednotu kresťanov, tak na prelome milénia sa úplne rozišli. Na tomto rozkole sa určite podieľala skutočnosť, že sa pápež začal významne angažovať na kreovaní svojbytného západného impéria. Koncepcia dvoch kresťanských cisárstiev, kde si obidve robili nárok na to isté dedičstvo po Rímskej ríši a prvotnom kresťanstve, musela nevyhnutne vyústiť do konfliktu. (Toulky minulostí světa 5, kap.8., Jan Bauer.)
O tom čo boli príčiny, priebeh a dôsledky schizmy kresťanstva v polovici jedenásteho storočia bude hovoriť v nasledujúcich pokračovaniach rozhlasového Historického slovníka doc. Vincent Múcska z FiF UK v Bratislave.
 
1 Prvé krížové ťaženie
11
III. krížová výprava
2
Úloha pápeža Urbana II.
12
Pozadie IV. krížovej výpravy
3
Súdobá reflexia I. križiackej výpravy
13
Detská krížová výprava
4
Ako križiaci dobyli Jeruzalem
14
Krížové výpravy proti kresťanským heretikom
5
Rola írskych misionárov na kontinentálnej Európe
15
Babylonské zajatie cirkvi
6
Základy súčasného pápežského štátu
16
Pápežská schizma
7
Cisár Otto III, pápeži Gregor V. a Silvester II.
17
Ekumenický koncil v Kostnici
8
Etablovanie kresťanstva na východ od Franskej ríše
18
Základy katolíckej organizácie na území dnešného Slovenska
9
Turecké výboje v 11. a 12. storočí
19
Reformácia v Uhorsku
10
II. krížová výprava
20
Počiatky grécko-katolíckej cirkvi u nás


Od Osmanskej ríše po Mustafu Kemala - Otca Turkov
Šestnáste storočie sa považuje za počiatok novoveku v strednej Európe. Prelomovým ale súčasne aj symbolickým dátumom je pre nás 29.august 1526, teda prehra uhorskej armády pri Moháči s tureckou /osmanskou/ armádou. Je to obdobie, kedy sa dnešné územie Slovenska dostalo do priameho kontaktu s Osmanskou /tureckou/ ríšou. Lenže história tohto impéria siaha omnoho hlbšie do dejín. Hospodárenie, organizácia štátu ale aj vysoká kultúra osmanského- tureckého panovníckeho dvora v len v málom zaostáva za vzormi západného sveta a v mnohom je stále inšpiratívna.
O histórii Osmanskej či Tureckej ríše až do začiatku 20.storopčia, teda o tom, čo znamená ich kultúra a civilizačný odkaz pre nás i celý svet, bude v ďalšej sérii rozhlasového Historického slovníka hovoriť renomovaná turkologička a prekladateľka dr. Xénia Celnárová z Ústavu orientalistiky SAV.
 
1 O pravlasti predkov súčasných Turkov
13
Spolupracovníci a následníci Sulejmana Nádherného
2
Turko-mongolské národy
14
Osmanská ríša na prelome 16. a 17. storočia
3
Veľká seldžucká ríša
15
Strata dominancie sultanátu na juhovýchode Európy
4
Dervišské bratstvá
16
Postupná strata území Osmanskej ríše na Balkáne
5
Čo predchádzalo vpádu Tatárov
17
Osmanská ríša v 19. storočí
6
Čo nasledovalo po smrti Džingischána
18
Panosmanizmus, panislamizmus, pansunitizmus, panturkizmus
7
O zakladateľoch Osmanskej ríše
19
Chorý muž na Bospore
8
Elitná vojenská jednotka - janičiari
20
Ako I. svetová vojna zmenila osudy osmanského štátu
9
Víťazstvá Osmanskej ríše v juhovýchodnej Európe
21
Formovanie Tureckej republiky
10
Z Konštantínopolu Istanbul
22
Mustafa Kemal Paša Ataturk
11
O začiatkoch vlády Sulejmana Nádherného
23
Kemalistické reformy
12
Sulejman ako mecenáš umenia, vedy i charity
24
Ataturkove piliere


Od kolísky Slovanov po Tretí Rím
Z tradičného dejepisu sme získali predstavu, že Slovania bol ľud holubičej povahy, mierumilovný, ktorému všetci naokolo ubližovali. Nič nie je vzdialenejšie od historickej pravdy ako táto schematická téza. Slovania mali veľmi zlé renomé a asi nie náhodou sa s nimi stretávame tiež ako námezdnými bojovníkmi v rôznych armádach. V 6.storočí slovanské kmene začali so svojou expanziou. Prenikli do strednej Európy a na istý čas ovládli región okolo rieky Labe až po jeho deltu v Severnom mori. Južným smerom Slovania v relatívne krátkom čase zaplavili celý Balkán a objavili sa až na Peloponéze. Na východe prenikli k Donu a Volge. Ale Slovania neboli len výbojní bojovníci.
Aj keď väčšinou Slovania prijali kresťanstvo až v 9.resp.10.storočí, praslovančina- staroslovienčina sa po gréčtine, latinčine a gótštine stala ďalším európskym jazykom a do neho o.i. bola preložená časť Biblie- Starý zákon. Zásluhu na tom majú dvaja byzantský misionári a diplomati- bratia Konštantín a Metod. (Toulky minulostí světa, 5.diel, kap.8.,Jan Bauer.)
Profesor Martin Homza z FiF UK bude sprievodcom cesty Slovanom z bažín dnešného južného Ruska a Ukrajiny až po éru, keď Moskva sa vyhlásila za Tretí Rím.
 
1
Ranné slovanské spoločenstvá
9
Vznik Poľsko-litevskej únie
2
Varjagovia a dynastia Rurikovcov
10
Tretí Rím
3
Geopolitická situácia medzi Labe a Volgou
11
Ivan IV. Hrozný
4
Prvá ruská dynastia - Rurikovci
12
Boris Godunov
5
Medzi Uralom a Labe
13
Peter Veľký - reformátor
6
Vzťahy medzi Uhorskom a Kyjevskou Rusou
14
Katarína II.
7
Vpád Mongolov do Ruska
15
Rusko-francúzske vzťahy na prelome 18. a 19. storočia
8
Východná Európa v prvých storočiach 2. milénia
Veľká vojna a vznik Československa
„Veľká vojna“, ktorá neskôr získala prívlastok Prvá svetová vojna, predstavuje svojím priebehom a dôsledkami výrazný prelom na začiatku „zrýchleného“ 20.storočia a dovŕšenie vývoja v „dlhom 19.storočí“.
Spôsobila, resp. urýchlila prechod od stavovských monarchií k republikám, od mnohonárodnostných ríš k národným štátom, od politických režimov s pozostatkami feudalizmu k moderným štátom. Pre povojnový vývoj Slovenska znamenala I.svetová vojna a jej vyústenie- rozpad habsburskej monarchie a vznik Československej republiky - nesporný prínos a „záchranu národnej existencie“. (Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol. Chronológia dejín Slovenska a Slovákov, I.diel str.521.)
Dr. Dušan Kováč a prof. Roman Holec, obidvaja z HÚ SAV, nás v tejto sérii Historického slovníka prevedú obdobím rokov 1914-1918.

1
Rok 1914 v Európe
7
Situácia v Rusku po prevrate 1917
2
Sarajevský atentát
8
Čo predchádzalo vzniku 1. ČSR
3
Prvé mesiace "Veľkej vojny"
9
Vznik československých légií v Rusku
4
Vianoce v roku 1914
10
Dôsledky Brestlitevského mieru
5
Nové zbarne, Verdun a Somma
11
Českí a slovenskí vojaci v 1. svetovej vojne
6
Frontové línie v roku 1918Záujemcom o históriu ponúkame aj návštevu stránky Dejiny.sk